Publisert 02.12.2021

Inntektsrammer for 2022 - varsel

RME varsler inntektsrammer for 2022. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper er beregnet til 29,2 milliarder kroner, hvorav inntektsrammene for Statnett og Nordlink Norge utgjør 9,9 milliarder kroner. 

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente: 5,53 %
  • Referansepris på kraft: 424,07 kr/MWh
  • KPI2022/2020: 1,053 (til justering av KILE)
  • KPI-lønn2022/2020: 1,063 (til justering av drifts- og vedlikeholdskostnader)

Bransjens faktiske kostnader i 2020 var 659 millioner kroner lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2020. Dette beløpet, ilagt renter, blir trukket fra inntektsrammen i 2022.

Mer informasjon om varsel om inntektsrammer for 2022

All relevant informasjon om inntektsrammer, data og resultater fra de sammenlignende analysene finnes i margen til høyre for denne siden. Infoskrivet beskriver prosessen med beregning av kostnadsnorm og inntektsrammer, og veiledningen beskriver hvilke data vi henter fra eRapp og hvordan disse brukes. I tillegg har vi publisert R-scriptet som er brukt til å beregne inntektsrammer for 2022 (zip-fil). Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her.

Frist for merknader: 15. februar 2022

Merknader til dette varslet merkes 202115520 og sendes til oss på rme@nve.no innen 15. februar 2022.

Vedtak om inntektsrammer for 2022

Vi vil fastsette vedtak om inntektsramme for 2022 i februar 2023. Vedtaket vil skille seg fra varselet da vi oppdaterer verdier for referanserente, referansepris på kraft og inflasjon. Vi korrigerer i tillegg for eventuelle feil vi er gjort kjent med i forkant av vedtaket. Dette kan også gjøre at vedtaket blir noe forskjellig fra inntektsrammen vi nå har varslet.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2022

Re-beregning av inntektsrammer for 2020

Vi har inkludert et tillegg eller fratrekk i inntektsrammen for 2022 som følge av en ny beregning av inntektsrammen for 2020. Jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-6, skal vi omgjøre enkeltvedtak om inntektsramme for 2020 dersom det var feil i datagrunnlaget. Dette gjør vi i form av korreksjon i enkeltvedtak om inntektsramme det andre påfølgende inntektsrammeåret, i dette tilfellet 2022. Grunnlaget og resultatet fra disse beregningene er publisert på denne siden.

Vi avslutter særskilt kostnadsnorm for anlegg i grensesnittet mellom lokalt distribusjonsnett og regionalnett

Fra og med inntektsrammene for 2022 avslutter vi den særskilte kostnadsnormen for anlegg i grensesnittet mellom lokalt distribusjonsnett og regionalnett i de sammenlignende analysene for lokalt distribusjonsnett. Med referanse til RME-rapport 1/2019 side 27-29, har vi fra rapportering av 2020-verdier, endret definisjon av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett i transformatorstasjoner i den økonomiske og tekniske rapporteringen til RME (eRapp og TEK). Målet for endringen er å bedre sammenlignbarheten mellom selskapene, og dermed oppnå riktigere inntektsrammer. Ulik eierstruktur og historikk har bidratt til at nettselskapene har hatt ulik praksis på hvilket nettnivå samme type anlegg har vært rapportert på.

Denne endringen omfatter avganger og andre anlegg med nominelt spenningsnivå fra 22 kV og under som står i stasjoner tilknyttet regionalnett. Disse anleggene skal nå kostnadsføres på virksomhetsområdet regionalnett. I slike tilfeller vil skillet mellom virksomhetsområdene regionalnett og lokalt distribusjonsnett være der linje-/kabel i det lokale distribusjonsnettet er tilkoblet avgangen. Dette skillet mellom virksomhetsområdene gjelder uavhengig av eierskap til øvrig anlegg i regionalnettet.

Flere nettselskaper ser ut til å ha rapportert kostnader ved anlegg i grensesnitt på virksomhetsområdet for lokalt distribusjonsnett i 2020. Siden vi ikke har vært tydelige nok i infoskriv og veileder til eRapp for 2020 på at disse kostnadene skulle vært rapportert på virksomhetsområdet for regionalnett, åpner vi nå for at selskapene dette gjelder kan oppdatere sin rapportering for 2020. I de tilfellene det er aktuelt å endre rapporteringen, trenger vi informasjon om hvilke kostnader og verdier som skal flyttes mellom virksomhetsområdene lokalt distribusjonsnett og regionalnett. Denne informasjonen sendes i e-post til rme@nve.no, og merkes «Kostnader i grensesnitt» innen 15. februar 2022.

Fra 2022 skal Elhub-gebyrer dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme

Fra og med 2022 skal innbetalte Elhub-gebyrer dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 7-3 bokstav e). Derfor holder vi disse kostnadene utenfor beregningen av inntektsrammer for 2022. Mer informasjon om endringen finnes i RME-rapport 1/2019 side 9-10.

Rammevilkårskorrigering i regionalnett

I trinn 2 i kostnadsnormmodellen for regionalnett, korrigerer vi for en geografivariabel som er sammensatt av rammevilkårene helning og skog. Den skal forklare forskjeller i kostnadsnivå mellom det enkelte selskap og de selskapene som det sammenlignes med i analysen. I varsel om inntektsramme for 2022 er ikke denne variabelen signifikant. Dette var også tilfellet da vi varslet inntektsrammer for 2021.  Det kan henge sammen med endringer som har skjedd i referanseselskaper, som igjen fører til endringer på fronten.

Siden koeffisienten for geografivariabelen ikke er signifikant forskjellig fra null, settes den til null. Det vil si at det i praksis ikke er noen korrigering for rammevilkår i regionalnett i inntektsrammen for 2022.