Publisert 27.11.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Varsel om inntektsrammer 2014

NVE sendte 27. november 2013 varsel om inntektsramme for 2014 til alle nettselskaper. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 15,5 milliarder kroner, en nedgang på 3,6 mrd kroner fra varslet inntektsramme for 2013. Inntektsrammen for 2013 var uvanlig høy, på grunn av ekstraordinært høye kostnader i 2011. Inntektsrammen for 2014 ligger litt i underkant av hva som antas å være et normalnivå.

Bransjens samlede inntekter er varslet til 15,5 milliarder kroner i 2014. Beregningene er basert på en estimert referanserente på 7,09 %, kraftpris på 326,02 kr/MWh og konsumprisindeks for 2014 på 136,5.

NVE forventet nedgang i inntektsrammen for 2014 da inntektsrammene var vesentlig høyere enn normalt i 2013. Nedgangen er likevel noe større en forventet. Dette skyldes at enkelte selskaper har høye estimatavvik for fremtidige pensjonskostnader som reduserer kostnadene i 2012. Estimatavvikene påvirker således den totale inntektsrammen for bransjen, men de påvirker ikke hvilke selskaper som selskapene sammenlignes med i de sammenlignende analysene.

NVE endret modellen for fastsettelse av kostnadsnormer fra 2013. Ett av målene ved endringene var å gi mer stabile inntektsrammer over tid. Endringene har gitt mer stabile kostnadsnormer, men inntektsrammene følger fortsatt variasjonene i kostnadsnivået i bransjen. NVE ser at inntektsrammene har variert relativt mye i de senere årene, blant annet på grunn av store svingninger i bransjens pensjonskostnader og metoden for å håndtere avvik mellom bransjens tillatte inntekter og dens faktiske kostnader to år tilbake i tid. I løpet av 2014 vil vi se på mulighetene for alternativ behandling av disse elementene for å dempe variasjonene. Eventuelle endringer vil tidligst gjennomføres for inntektsrammene for 2015.

NVE publiserte foreløpige beregninger av inntektsrammer for 2014 den 5. november. Etter dette har vi oppdatert datasettet for geografivariabler i distribusjonsnettet og KPI for 2012. I tillegg har vi rettet en feil i beregningen av rammevilkårskorrigering for selskaper som inngår i DEA, men ikke får definere front for andre i regional- og sentralnettsanalysene. Dette medfører relativt små endringer i inntektsramme for enkelte selskaper.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammer 2014 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntekstrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. I tillegg er en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et infoskriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametre.

Frist for å komme med tilbakemelding på varslene er satt til 17. januar 2014. Endelig inntektsramme for 2014 fastsettes i februar 2015.