Publisert 30.01.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Vedtak om inntektsrammer for 2014

NVE har 2. februar 2015 vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2014. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 14,9 milliarder kroner.

Total vedtatt inntektsramme for 2014 er noe lavere enn den varslede, og dette skyldes i hovedsak at NVE-renten og referanseprisen på kraft er redusert. I vedtaket ligger kraftprisen mellom 243 og 275 kr/MWh, mens det i varselet var forutsatt en kraftpris på 326,02 kr/MWh. Referanserenten ble estimert til 7,09 % i varselet om inntektsramme for 2014, den faktiske renten for 2014 er 6,61 %. I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for enkelte selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og tilsyn. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2014.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de vedtatte inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammeberegning 2014 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntektsrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. I tillegg er en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et skriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametere.

Tillegg for økning i arbeidsgiveravgift

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift opphørte for energisektoren med virkning fra 1.7.2014. Alle nettselskap må fra denne dato betale full avgift på 14,1 prosent, men det er en overgangsordning hvor endringen i praksis ikke gir økonomisk virkning før avgiften overstiger en terskelverdi (fribeløpene er 450 TNOK i 2014 og 500 TNOK i 2015). NVE har besluttet at selskapene som får økt avgift utover fribeløpet, delvis skal kompenseres for dette de to første årene etter regelendringen trer i kraft, ettersom de økte kostnadene kommer inn i kostnadsgrunnlaget for inntektsrammer med to års tidsetterslep.

Tillegget er basert på en sjablonmessig metode for å delvis kompensere for økningen i avgift, før denne reflekteres i inntektsrammene fra 2016. Beregningene av tilleggene for det enkelte selskap er tilgjengelig til høyre på denne siden. Tillegget for 2014 vil vedtas i løpet av februar 2015. Tillegget for 2015 vil bli varslet senere i år og vedtas sammen med inntektsrammene for 2015 i januar 2016.