Publisert 31.01.2014 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2013

NVE sendte vedtak om inntektsramme for 2013 til nettselskapene i januar 2014. Dette vedtaket ble påklaget på grunn av feil i datagrunnlaget. NVE har tatt denne klagen til følge, og har 21.11.2014 fattet vedtak om nye inntektsrammer for 2013 for alle nettselskap som får høyere inntektsramme etter retting av feil. Selskaper som får nedgang i inntektsramme av 31.1.2014 får ikke nytt vedtak.

Mørenett AS klaget på vedtaket av 31.1.2014 fordi grunnlaget for beregningen av avvik i faktisk kostnadsgrunnlag for 2011 og kostnadsgrunnlag i vedtak om inntektsramme for 2011 er for høyt. Feilen påvirker alle selskapers inntektsrammer. I de nye beregningene er i tillegg alle andre kjente feil rettet i datagrunnlaget som benyttes i beregningen av inntektsrammer for 2013. Dette er eksempelvis feil som er avdekket i tilsyn i løpet av året, etter kommentarer til varsel om inntektsrammer 2014 eller i regnskapskontrollen.

De samlede inntektsrammene blir 12,5 millioner kroner lavere enn i vedtak av 31.1.2014. Det er 81 selskaper som får økt inntektsramme etter de nye beregningene.

Vedtak til Mørenett AS, oppdaterte datagrunnlag og beregninger finnes til høyre på siden.

Fra NVEs vedtak av 31. januar 2014

NVE har 31. januar 2014 vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2013. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 19,1 mrd kroner. Dette er en økning på 5,2 mrd kroner fra vedtak om inntektsramme for 2012.

Total vedtatt inntektsramme for 2013 er noe høyere enn den varslede, og dette skyldes i hovedsak at referanseprisen på kraft er økt. I vedtaket ligger kraftprisen mellom 306 og 317 kr/Mwh, mens det i varselet var forutsatt en kraftpris på 291 kr/MWh. I tillegg har KPI økt fra 133,7 til 134,2. Renten er noe lavere i vedtaket enn i varselet, i vedtaket er renten 6,90 % mens det i varselet var forutsatt en rente på 7,12 %.

I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for enkelte selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og tilsyn. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2014 av 4.12.2012.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammeberegning 2013 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntekstrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. I tillegg er en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et skriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametre.

Årlige endringer i inntektsrammer

Økningen i inntektsrammene er vesentlig høyere enn normalt. Dette skyldes i stor grad uvanlig høye estimatavvik for fremtidige pensjonskostnader og merkostnader i forbindelse med uværet Dagmar i 2011. Varslet inntektsramme for 2014 er 15,5 mrd kroner. NVE ser at inntektsrammene har variert relativt mye i de senere årene, blant annet på grunn av store svingninger i bransjens pensjonskostnader og metoden for å håndtere avvik mellom bransjens tillatte inntekter og dens faktiske kostnader to år tilbake i tid. NVE har derfor varslet at vi i løpet av 2014 vil se på mulighetene for alternativ behandling av disse elementene for å dempe variasjonene. Eventuelle endringer vil tidligst gjennomføres for inntektsrammene for 2015.