Statnetts oppgaver som systemansvarlig er regulert gjennom konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet, forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med utlandet og omsetningskonsesjon. Systemansvarlig sine virkemidler og økonomiske rammer reguleres også gjennom forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. NVE fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i nevnte forskrifter og konsesjoner overholdes.

Oppfølgingsmøter

NVE gjennomfører oppfølgingsmøter med Statnetts utøvelse av systemansvaret to ganger per år. Her gjør Statnett greie for løpende drift og forhold som er relevant for utøvelsen av systemansvaret. Dette knytter seg i hovedsak til konsesjon for å utøve systemansvaret, forskrift om systemansvaret i kraftsystemet samt forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer for nettvirksomheten og tariffer. NVE publiserer til enhver tid de tre siste godkjente referater fra oppfølgingsmøtene, se lenke til høyre. NVE er møteleder og referent for møtene.

Tilsyn

NVE gjennomfører fortløpende tilsyn med Statnetts utøvelse av systemansvaret. I de tilfeller NVE blir gjort kjent med at Statnett har en praksis som kan være i strid med gjeldende regelverk og prinsipp, blir det gjennomført videre oppfølging.

Årlig rapportering

NVE fatter årlig vedtak om rapportering fra Statnett som systemansvarlig nettselskap. Se Statnetts egne internettsider for å lese siste årsrapport. NVE evaluerer årsrapportene, men godkjenner dem ikke.