Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (Fos) regulerer ansvar og plikter i tilknytning til utøvelsen av systemansvaret. Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.

Den første utgaven av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet trådte i kraft 17. mai 2002 og har blitt revidert flere ganger siden. 

Bestemmelsene i Fos gjelder for den som i medhold av § 6-1 i energiloven er utpekt som systemansvarlig og alle som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsettere og sluttbrukere av elektrisk energi.

NVE sin hjemmel til å utarbeide Fos er gitt i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetting, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetting, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.

Den gjeldende forskriftsteksten med merknader, samt høringsforslaget for siste endring, er tilgjengelige som relatert informasjon informasjon til høyre. Den til enhver tid gjeldende forskriftstekst er publisert på internettsidene til Lovdata:http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20020507-0448.html