Systemansvaret skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.

Det overordnete målet for systemansvarlig i kraftsystemet er å sørge for at nettfrekvensen er 50 Hz. Dette betyr i praksis å sikre at det til enhver tid er balanse mellom samlet produksjon og forbruk av elektrisitet. Dersom det produseres mer elektrisitet enn det forbrukes vil frekvensen stige. I motsatt fall vil den synke. I tillegg skal systemansvarlig legge til rette for et effektivt og fungerende kraftmarked, samt sørge for en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet.

I Norge er det Statnett SF som i henhold til konsesjon gitt av NVE er medelt ansvaret som systemansvarlig. Ansvar og plikter knyttet til utøvelsen av systemansvaret er gitt i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) som forvaltes av NVE. Fos er en av forskriftene under energiloven. Følgende prinsipper ligger til grunn for utøvelsen av systemansvaret (fos § 4):

Systemansvarlig skal:

  • sørge for frekvensreguleringen og sikre momentan balanse i kraftsystemet til enhver tid,
  • opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle som omfattes av forskrift om systemansvaret,
  • utvikle markedsløsninger som bidrar til å sikre en effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet,
  • i størst mulig utstrekning gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper,
  • samordne og følge opp konsesjonærer og sluttbrukere sine disposisjoner med sikte på å oppnå tilfredsstillende leveringskvalitet og en effektiv utnyttelse av kraftsystemet, og
  • utarbeide og distribuere informasjon om forhold i kraftsystemet som er av betydning for kraftmarkedet, samt om forhold som er av betydning for den generelle leveringskvaliteten.

NVE driver som myndighetsorgan oppfølging av systemansvaret gjennom tilsyn og kontroll. Dette innebærer å tilse at systemansvarlig opptrer i henhold til prinsippene for utøvelsen av systemansvaret.

Statnett har på sine hjemmesider lagt ut informasjon om systemansvarliges virksomhet. Her nevnes spesielt egen veileder for praktisering av fos, og veilederen FIKS – Funksjonskrav i kraftsystemet.