«Nordic Balance Settlement» (NBS) innebærer etablering av en felles regulerkraftavregning for Finland, Norge og Sverige. Formålet er blant annet å redusere etableringsbarrierer for kraftleverandører som ønsker å tilby tjenester i disse landene, og legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft.

NVE har fattet vedtak om endringer i avregningsforskriften for å tilrettelegge for NBS. Forskriftsarbeidet følger av de nordiske energiministrenes erklæring og målsetning om å utvikle et felles nordisk sluttbrukermarked for elektrisitet og NordREGs forslag om å etablere en felles nordisk balanseavregning.

Løsningen som er valgt omfatter en felles avregningssentral, eSett Oy, som skal utføre felles regulerkraftavregning for Finland, Sverige og Norge i stedet for nasjonale avregningssentraler som utfører separate avregninger. eSett Oy er etablert i Finland og eies av de tre landenes systemoperatører. Avregningssentralen vil håndtere den daglige driften, men Statnett vil, som konsesjonær for avregningsansvaret, fortsatt ha ansvaret for balanseavregningen i Norge. Dessuten må konsesjonæren håndtere oppgavene som ikke kan settes bort til eSett Oy, eksempelvis ekskludering av balanseansvarlige.

NBS planlegges å bli satt i drift 1. mai 2017, og samtidig med NBS vil også nettavregningsområder bli innført.

Oppsummeringsdokumentet for endringene i avregningsforskriften er å finne her.

Nyhetssaken i forbindelse med publiseringen av oppsummeringsdokumentet er å finne her.