NVE utgir hvert år en rekke ulike rapporter og analyser relatert til økonomisk regulering av nettselskaper. Noen av disse inngår i NVEs serie for rapporter og høringsdokumenter, mens andre er informasjonsskriv og brev.

NVE-rapportserie

NVE-rapport 2018:55 Framskriving av nettleie for husholdninger

NVE høringsdokument 2018:8 Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

NVE-rapport 2018:13 Nye KILE-funksjoner for husholdninger

NVE-rapport 2017:89 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap

NVE-rapport 2017:39 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap

NVE høringsdokument 2017:2 Vurdering av NVEs referanserente

NVE-rapport 2016:90 Oppsummeringsrapport: Forslag til endringer i forskrift og praksis for inntektsregulering

NVE-rapport 2016:49 Oppsummeringsrapport: Statnett - regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

NVE-rapport 2016:45 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap

NVE høringsdokument 2016:2 Forslag til endringer i forksrift og praksis for inntektsregulering

NVE-rapport 2015:117 KILE for husholdninger, konsulentrapport fra Thema Consulting Group og Vista Analyse

NVE-rapport 2015:111 Oppsummeringsrapport: Endringer i inntektsregulering

NVE-rapport 2015:110 Oppsummeringsrapport: Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

NVE-rapport 2015:64 Statnett - regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

NVE høringsdokument 2015:8 Mer treffsikre kostnadsnormer

NVE høringsdokument 2015:4 Endringer i inntektsregulering

NVE-rapport 2015:28 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap

NVE høringsdokument 2015:8 Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper - Forslag til endringer i modellene for fastsetting av  selskapenes kostnadsnormer

NVE-rapport 2014:81 Oppsummerings rapport: oppsummering av høringer og endelig forskriftstekst vedrørende kryssubsidiering og skattesats i referanserenten

NVE-rapport 2014:5 Forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene

NVE-høringsdokument 2014:2 Forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordning

NVE-rapport 2013:76 Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten

NVE høringsdokument 2013:1 Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

NVE-rapport 2012:71 Oppsummeringsrapport: Endring av modeller for fastsettelse av kostnadsnormer fra 2013 - Oppsummering av høring

NVE-rapport 2012:70 Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten

NVE-veileder 2012:6 Utbetaling ved svært langvarige avbrudd

NVE høringsdokument 2012:2 Forslag til endring av modeller for å fastsette kostnadsnormer

NVE høringsdokument 2012:1 Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt

NVE-dokument 2010:13 Vidareutvikling av modell for fastsetjing av kostnadsnormer for regional- og sentralnett – invitasjon til innspel 

NVE-dokument 2006:11Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten fra 2007. Oppsummering av høring i 2006 og endringer i forskrift

NVE-dokument 2006:3 Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten. Forslag til endring vedrørende KILE, referanserente, justering for investeringer, mv.

NVE-dokument 2005:19 Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v.

NVE-dokument 2005:9 Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten

NVE-rapport 2004:4 Prinsipper for regulering av nettvirksomhetens inntekter

 

Rapporter fra eksterne

PWC 2012 "Skalaegenskaper i nettselskapenes forretningsprosesser"

 

Informasjonsskriv

Infoskriv RME-Ø 2/2018 Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2017

Infoskriv ETØ 3/2017 – Tillegg i inntektsramme for 2015 som følge av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift

4/2016 Rapportering i eRapp i forbindelse med implementering av AMS og overgang fra fellesmåling til individuell måling

3/2016 Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2015

2/2016 Note 15-8 skal kun inkludere anlegg som er i bruk og være i samsvar med vedlegg H i eRapp

1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 (vedtak)

5/2015 Om internprising og endret rapportering i eRapp 2015

4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 (bokmål) / (nynorsk)

3/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE

2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014

1/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2014

3/2013 Om anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB

3/2009 Vurdering av konsekvenser knyttet til referanserenten og inntektsrammereguleringen som følge av uroen i finansmarkedene

Rundskriv EMØ 2008:4 Kompensasjon ved sammenslåing av supereffektive selskaper

3/2008 Ny struktur for sluttbrukergrupper note 1.1 i eRapp

1/2008 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser

Rundskriv EMØ 2007:4 Sammenslåing av nettselskap under det nye reguleringsregimet

3/2007 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser

2/2007 KILE-satser og inflasjonsjustering