Her finner du informasjon om nettselskapenes inntektsrammer. Du finner både informasjon om de mest aktuelle inntektsrammene, samt informasjon om historiske inntektsrammer. Alle data som er benyttet til å fastsette inntektsrammene er publisert under inntektsrammen for det enkelte år.

De mest aktuelle inntektsrammene er de varslede inntektsrammene for neste år og siste års vedtak om inntektsramme. Disse finner du ved å følge linkene i boksen til høyre. De eldste inntektsrammene er gruppert etter reguleringsperioder; perioden 1997-2001, 2002-2006 og 2007-2012. Rammer som er varslet eller vedtatt etter 2013 ligger som enkeltsaker. Mer informasjon om de enkelte rammene finner du ved å følge linkene på høyre side.

1. januar 2007 trådte ny inntektsrammeregulering i kraft. Den nye reguleringsmodellen er en videreføring av insentivregulering med fastsettelse av årlige inntektsrammer for det enkelte netteselskap. Modellen ble revidert med virkning fra 2013. Regulering av nettvirksomhetens inntekter ved bruk av insentiver har vært gjeldende siden 1997.

Grunnlaget for fastsettelse av inntektsrammen oppdateres årlig ved at selskapets egne regnskapstall fra ett år inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen, samtidig som det gjøres sammenlignende analyser av selskapene i det samme året. Analysene benyttes til å beregne en kostnadsnorm for det enkelte selskap. Ved fastsettelsen av selskapenes inntektsrammer blir kostnadsnormen tillagt 60 prosent vekt, mens selskapets egne kostnader tillegges 40 prosent vekt.

Inntektsrammene vedtas først etter utgangen av det enkelte år. For at selskapenes tariffer på best mulig måte skal reflekterer de faktiske rammene, varsler NVE disse før inngangen til det enkelte år. Varslene bygger på de samme kostnadstallene som skal benyttes i vedtakene, og skal i prinsippet kun avvike fra disse hvis estimatene for rente, kraftpris og inflasjon ikke er riktig.

NVE benytter gratisprogramvaren R til beregning av inntektsrammer (IRiR). Det betyr at alle kan få tilgang til, og innsyn i koden som til en hver tid er gjeldende. Følg knappen "IRiR" i høyremenyen for mer informasjon.