Om statistikken

Fremstillingen viser et vektet gjennomsnitt av husholdningstariffen i Norge fra 1993 til i dag. Husholdningstariffen består av et fastledd (kr/år) og et bruksavhengig energiledd (øre/kWh). I statistikken er tariffen omregnet til øre/kWh der det forutsettes et forbruk på 20 000 kWh pr år.

Prisene er basert på tariffer rapportert fra nettselskapene som er vektet med hensyn til overført energimengde til husholdningene i de enkelte nettselskap.

Avgifter: Avgiftene består av forbruksavgift og MVA som skal faktureres sammen med nettleien. Før 2004 lå forbruksavgiften på kraftprisen og ikke på nettleien. Vi mener det gir et mer riktig bilde å ta med forbruksavgiften før 2004 i statistikken selv om den da ikke lå på nettleien. Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord er fritatt for MVA og forbruksavgift. I tillegg er Troms og Nordland fritatt for MVA. Det er korrigert for disse fritakene i statistikken.

Innbetalinger til energifondet inngår i nettleien og er ikke med som en avgift.

 

Gjennomsnittlig nettleie for husholdningskunder i øre/kWh

Alle priser er veid snitt mht. levert energi

* Tolvmånedersendring KPI desember 2018 hentet fra SSB

** Totale avgifter inkluderer forbruksavgift og MVA.

Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for MVA, Finnmark samt kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord fritatt for forbruksavgift. Dette er tatt høyde for i beregning av totale avgifter.

Før 2004 lå forbruksavgiften på kraftprisen. I tallene over er forbruksavgiften inkludert i hele tidsserien fra 1993

Nominell verdi: Tilsvarer den faktiske kostnaden hvert enkelt år. Er ikke justert for inflasjon (KPI)

Reell verdi: Justert i forhold til KPI