Nettkonsesjonæren som mottar en henvendelse om tilknytning skal angi et hensiktsmessig tilknytningspunkt til sitt nett, og vederlagsfritt gi svar på om det vil være driftmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, eller om det må gjennomføres investeringer i nettet før tilknytningen kan gjennomføres. Nettkonsesjonæren som skal gi tilknytning har ansvar for å avklare nettsituasjonen med overliggende/tilgrensende konsesjonærer. Det selskapet som gir tilknytning har ansvar for å henvende seg til disse, men det er overliggende/tilgrensende nettkonsesjonær som selv har ansvar for å avklare om en har nettkapasitet og gi informasjon om egne anlegg.

Etter at nødvendige utredninger er gjennomført skal nettselskapet orientere produksjonsutbygger om status og videre prosess for konsesjonssøknad, og eventuelt om en eller flere av nettkonsesjonærene vil søke om fritak for tilknytningsplikten.

Nettselskapet som skal gi tilknytning skal også opplyse om forventet tidspunkt for når det vil kunne gis tilknytning. Det kan være usikkerhet blant annet rundt når den endelige konsesjonen for nettanleggene vil foreligge, men det oppgitte tidspunktet skal gi en indikasjon.

Fordeling av utredningskostnader
Ved behov for nettinvesteringer skal nettkonsesjonærene opplyse om hvilke tiltak som må gjennomføres, og gi et foreløpig anslag på hva dette kan bety i anleggsbidrag for kraftprodusent.

Utredningskostnadene er å anse som en del av anleggsbidraget dersom tilknytningen gjennomføres. Ved utredning i kundespesifikke anlegg har nettselskapet anledning til å kreve at kraftutbygger dekker utredningskostnadene, mens det i radielle fellesanlegg kan kreves en forholdsmessig andel.

Dersom tilknytningen ikke gjennomføres kan nettselskapet kreve at kraftutbygger dekker kostnadene med hjemmel i kontrollforskriftens § 1-4 om betaling for nettjenester.