Tilknytning til nettet skal først gjennomføres når det er driftsmessig forsvarlig. Dette gjelder både i forhold til nettselskapet som gir tilknytning, og for berørte anlegg i overliggende eller tilgrensende nett. Med driftsmessig forsvarlig menes at tilknytningen ikke går ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser gitt av forskrift om leveringskvalitet, må opprettholdes i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides.

Midlertidig avtale om tilknytning
Etter NVEs vurdering har nettkonsesjonærene ikke anledning til å sette vilkår om produksjonsbegrensninger i tilknytningsavtalen som et alternativ til å gjennomføre en nettinvestering.

I enkelte tilfeller kan det være teknisk mulig å tilknytte ny produksjon i perioden hvor det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet, dersom nettselskapet og produsent kommer til en midlertidig avtale om produksjonsbegrensinger. Ved inngåelse av en midlertidig avtale må nettselskapet ta hensyn til at avtalen ikke skal medføre problemer for eksisterende nettkunder eller for leveringskvaliteten og forsyningssikkerheten i kraftsystemet.

Nettselskap som velger å inngå midlertidige avtaler med produsenten om produksjonsbegrensinger, må sikre at avtalen ivaretar hensynet til likebehandling av aktørene innenfor eget konsesjonsområde. Nettselskapet må her ta hensyn til at ulike produksjonsbegrensninger for ulike produsenter vil kunne gi praktiske problemer for driften av nettet.

En kraftprodusent kan alternativt inngå avtale med en annen kraftprodusent med reguleringsevne innenfor det aktuelle nettområde, og dermed sikre at det vil være driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning i perioden frem til det er investert i nett. Nettselskapet vil i slike tilfeller måtte vurdere om avtalen mellom utbygger og kraftprodusenten ivaretar hensynet til driften av nettet før det gis tilknytning.

NVE vil presisere at lokale nettselskap ikke har anledning til å pålegge eksisterende produksjon å redusere sin produksjon for å gi tilknytning til ny produksjon.

Etter NVEs vurdering vil en eventuell tidligere tilknytning av et produksjonsanlegg forutsette i første omgang at det er gitt konsesjon for nødvendige investeringer i nettet. Når det foreligger konsesjon og investeringsbeslutning, kan utbygger henvende seg til nettselskapet og be om tidligere tilknytning mot å godta en midlertidig avtale om produksjonsbegrensing eller inngå avtale med en kraftprodusent med reguleringsevne. Nettselskapet har etter NVEs vurdering likevel ingen plikt til å gi tidligere tilknytning dersom det ikke anses som driftsmessig forsvarlig.