Der det er nødvendig å etablere nye kraftledninger eller transformatoranlegg før en kan koble til nye produksjonsanlegg, skal det uten unødig opphold søkes NVE om anleggskonsesjon. Mindre tiltak i distribusjonsnettet kan alternativt etableres etter den prosessen for nye anlegg som framgår av vilkår i områdekonsesjonen.

Krav til innhold i konsesjonssøknader for nye nettanlegg går fram av egen veileder på NVEs nettsider: ”Veileder for utforming av søknad om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg”, kap 6.

Hvis det kreves nettforsterkninger på flere nettnivåer, må nettselskapene på hvert nettnivå utforme søknader for egne anlegg. I slike tilfeller må selskapene koordinere løsninger og vurdere forholdet mellom nytte og kostnader for aktuelle nett- og produksjonsanlegg samlet.

For å sikre at det ikke investeres i nettanlegg før tilstrekkelig mange produksjonsanlegg samtidig igangsettes, kan det inngås forpliktende avtaler mellom de aktuelle nett- og produksjonsselskapene. Alternativt kan det bes om at det gis vilkår i konsesjonene der investeringsplikt for nett først utløses når spesifiserte produksjonsanlegg er under utbygging eller har gitt garanti for slik utbygging.