Anleggsbidraget skal dekke nødvendige kostnader

Anleggsbidraget skal fastsettes uavhengig kundens forventede energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus eventuelt tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

For å sikre at anleggsbidraget ikke overstiger nødvendige kostnader skal de faktiske anleggskostnadene som hovedregel legges til grunn for beregningen av anleggsbidrag. Dette gjelder spesielt ved innkjøp direkte til den enkelte forsterkning eller tilknytning. For prissetting av lagervarer aksepterer NVE at nettselskapene benytter gjennomsnittspriser, forutsatt at disse er beregnet på bakgrunn av selskapets faktiske kostnader.

Dersom arbeid utføres av nettselskapets egne ansatte skal kostnaden beregnes på bakgrunn av selvkost. Det er ikke anledning til å legge generelle påslag på kostnadene som inngår i anleggsbidraget.

For forbrukskunder i distribusjonsnettet mener NVE at det følger av leveringsplikten at nettselskapet er ansvarlig for tilknytning frem til klemme på husvegg eller inntak i grunnmur. Nettselskapet er dermed ansvarlig for grave- og grunnarbeider. NVE er kjent med at mange kunder selv ønsker å stå for graving og nedlegger ikke noe forbud mot at nettselskap og kunde avtaler seg i mellom at kunde står for deler av arbeidet. Kraftprodusenter er ved nettilknytning selv ansvarlig for forbindelsen mellom produksjonssted og eksisterende nett.

Anleggsbidraget kan inkludere nettselskapets merkostnader ved at kunde initierer endringer i nettet tidligere enn nødvendig (kalt fremskyndingskostnader), men anleggsbidraget kan ikke inkludere kostnader til materiell og arbeidskraft som forlenger nettanleggets levetid (reinvesteringskostnader). Reinvesteringer innebærer kostnader som nettselskapet uansett må ut med når nettanleggets levetid utgår, og skal derfor ikke belastes enkeltkunder. Reinvesteringskostnader, i likhet med kostnader til drift og vedlikehold generelt, blir dekket gjennom nettleien, og blir tatt høyde for ved fastsettelsen av inntektsrammen.

Kostnader forbundet med flytting av nettanlegg skal ikke inngå i et anleggsbidrag, med mindre flytting av nettanlegg er nødvendig for å tillate tilknytning eller forsterkning.

Fremtidige kostnadsendringer eller nyttevirkninger som KILE-kostnader (avbruddskostnader), endrede tapskostnader eller lignende kan ikke tas med i beregningen av anleggsbidraget.

Ved tilbud fra nettselskapet om tilknytning eller forsterkning er anleggsbidraget et overslag. Ved ferdigstillelse av nettanlegget skal anleggsbidraget etterberegnes, slik at kunden dekker de nødvendige kostnadene ved tilknytningen. Dette innebærer at kunden kan få innsyn i hvilke kostnader som faktisk har påløpt og at kunden skal tilbakebetales (etterfaktureres) dersom anleggsbidraget som kunden i utgangspunktet betalte til nettselskapet var overestimert (underestimert) i forhold til de endelige kostnadene. En ordning med fastpris oppfyller ikke krav til ikke-diskriminering i kontrollforskriften § 13-1 bokstav c, ettersom dette innebærer at noen kunder får dekket deler av sine anleggskostnader av nettselskapet og at andre kunder ikke får det. En ordning med fastpris medfører heller ikke at kunden dekker de nødvendige kostnadene ved tilknytning eller forsterkning, jf. kontrollforskriften § 17-5.

Nettselskapet kan la andre utføre nettjenester såfremt inntekter og kostnader forbundet med dette fremkommer i nettselskapets rapportering til NVE. Nettselskapet skal fremstå utad som ansvarlig for oppgavene eller tjenestene, jf. § 1-4 i kontrollforskriften. Kunden skal forholde seg til nettselskapet dersom det er ønske om endring av nettanlegg, og det er nettselskapet som skal stå for kundekontakt og alt oppgjør. 

Gjennom informasjonsplikten er nettselskapene pålagt å informere om beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. Dersom nettselskapet benytter bunnfradrag skal dette fremkomme.