Orientering om rapporteringsplikt - avbruddsrapportering for år 2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) minner med dette alle rapporteringspliktige nettselskap om den årlige rapporteringen av spesifiserte avbruddsdata og driftsforstyrrelser som skal skje innen 1. mars 2018.

De rapporteringspliktige skal ha mottatt brev med informasjon om rapporteringsplikten. Se også ytterligere informasjon under ”relatert informasjon” i kolonnen til høyre på denne siden.

Informasjonen er ikke uttømmende. NVE viser også til forskrifter som var gjeldende i 2017 med tilhørende forarbeider, herunder forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (fol), forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) og forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

Det er viktig å merke seg at det er forskrift som var gjeldende i rapporteringsåret 2017 som gjelder når data for 2017 skal rapporteres.

Rapportering av leveringskvalitet

Alle rapporteringspliktige nettselskap skal årlig rapportere data om avbrudd i eget nett.

Plikten fremgår av Forskrift om leveringskvalitet (fol) § 2A-1 «Registrering og rapportering av leveringspålitelighet» som lyder:

            «Nettselskap skal registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd i rapporteringspunkt i eget nett. Driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger som medfører redusert leveringskapasitet for sluttbrukere som tarifferes i regional- eller sentralnettet, skal registreres som kortvarige eller langvarige avbrudd.

            Berørt konsesjonær skal innen 1. mars rapportere data etter første ledd for foregående år. Data skal rapporteres etter de krav Norges vassdrags- og energidirektorat setter.

            Nettselskap skal benytte programvare som følger gjeldende kravspesifikasjon for FASIT, ved registrering og rapportering av data i henhold til første og annet ledd.

            Nettselskap skal oppbevare registrerte data og underlagsmateriale for innrapporterte data i ti år.»

NVE presiserer at det må benyttes programvare som oppfyller FASIT kravspesifikasjon versjon 2017 til å registrere 2017-data og til å rapportere 2017-data. Rapportering som har grunnlag i programvare som ikke oppfyller dette kravet vil ikke bli godkjent.

Alle rapporteringspliktige nettselskap skal sende rapporteringsfil for rapporteringsåret 2017 per e-post til fasit@nve.no innen 1. mars 2018.

NVE minner i tillegg om at Forskrift om leveringskvalitet er endret med virkning fra og med 2014. Alle rapporteringspliktige nettselskap skal fra 1. januar 2014 ha startet med å registrere avbrudd som skyldes hendelser i lavspenningsnettet. Avbrudd i 2017 som skyldes hendelser i lavspenningsnettet skal være inkludert i rapporteringsfilen som sendes NVE i årets rapportering.

NVE tar kontakt hvis det avdekkes feil eller mangler ved innrapporteringen, men presiserer at det ikke vil bli gitt generell tilbakemelding til alle.

Rapportering av driftsforstyrrelser

NVE minner om at driftsforstyrrelser i alle høyspenningsnett (> 1 kV) også skal rapporteres årlig til systemansvarlig. Plikten fremgår av Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 22 «Feilanalyse og statistikk». Bestemmelsens fjerde og sjette ledd lyder:

            «Konsesjonær skal analysere og årlig rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett.

            Konsesjonærenes format for rapportering skal godkjennes av systemansvarlig»

Alle rapporteringspliktige konsesjonærer skal rapportere driftsforstyrrelser i henhold til fos § 22 innen 1. mars 2017.

 

Alle rapporteringspliktige nettselskap skal sende rapporteringsfil for rapporteringsåret 2017 per e-post til fasit@nve.no innen 1. mars 2018. NVE ønsker at all annen e-postkorrespondanse vedrørende avbruddsrapportering også skal gå til fasit@nve.no.