Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir hvert år ut oppdatert statistikk for avbruddsdata. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra 112 nettselskap. Statistikken viser avbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert avbruddsstatistikker for hvert år fra 1995 til 2017.

 

I 2017 ble det levert 116,6 TWh elektrisk energi til totalt 3 millioner sluttbrukere.

Leveringspåliteligheten i NVEs avbruddstatistikk er regnet ut ved hjelp av andel ikke levert energi i prosent av mengde energi som ville blitt levert uten avbrudd (ikke levert energi + levert energi). Leveringspåliteligheten nasjonalt var i 2017 på 99,988 %. Fra 1996 til 2010 så man en jevn reduksjon av mengde ikke-levert energi, men denne tendensen ser ikke ut til å gjelde i like stor grad de senere årene.

2017 var et tilnærmet normalt år. Hver sluttbruker opplevde i snitt 0,3 varslede og 1,4 ikke varslede langvarige avbrudd. Hvert langvarige avbrudd varte i snitt i 1 time og 6 minutter. I tillegg opplevde hver sluttbruker 1,6 kortvarige avbrudd, som varer i mindre enn 3 minutter. Se årsrapport og nøkkeldata for ytterligere detaljer.

CEER innsamler data fra leveringskvalitet i de Europeiske landene, og publiserer rapporter for leveringskvalitet på Europeisk nivå.