Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir hvert år ut oppdatert statistikk for avbruddsdata. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra 112 nettselskap. Statistikken viser avbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert avbruddsstatistikker for hvert år fra 1995 til 2018.

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2018» baserer seg på årlig innrapportering av avbruddsdata fra norske nettselskap.

I 2018 var leveringspåliteligheten 99,983 %. Det vil si at 0,017 % av den elektriske energien ikke nådde frem til sluttbruker på grunn av feil eller utkoblinger. Dette er gjennomsnittlig for årene rapporteringen har foregått.

I snitt opplevde hver strømkunde 2,3 strømbrudd med varighet over 3 minutter. Den gjennomsnittlige strømkunden var uten forsyning 2 timer og 46 minutter. 38 % av strømkundene opplevde ingen avbrudd.

Januar og februar 2018 var preget av mye snø, og flere ganger store snømengder på kort tid. Særlig ble strømkunder i Agder-fylkene rammet, men også andre områder i Sørøst-Norge oppstod det avbrudd grunnet snøvær. Se årsrapport og nøkkeldata for ytterligere detaljer.

CEER innsamler data fra leveringskvalitet i de Europeiske landene, og publiserer rapporter for leveringskvalitet på Europeisk nivå.