For å sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge skal få en tilfredsstillende leveringskvalitet uavhengig av hvor i landet man bor, har NVE utarbeidet forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Den første utgaven av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet trådte i kraft 1. januar 2005 og har blitt revidert flere ganger siden den gang. I 2012 ble det vedtatt endringer i forskriften som trådde i kraft 1. januar 2014. Til høyre under ”Relatert informasjon” er det link til Lovdata med gjeldende forskrift og andre relevante dokumenter, blant annet høringsdokumenter.

Kvaliteten på elektrisiteten er svært viktig for at elektrisk utstyr og apparater skal fungere godt. Redusert leveringskvalitet kan blant annet føre til feilfunksjon, havari og økonomisk tap for alle som er tilknyttet kraftsystemet. Leveringskvalitetsforskriften skal medvirke til at kvaliteten på den elektrisiteten som forbrukerne og næringsvirksomheter får levert fra nettselskapene er tilfredsstillende. Forskriften gjelder for alle som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet.

Leveringskvalitetsforskriften presiserer blant annet nettselskapenes plikt til å gjenopprette elektrisitetsforsyningen til nettkundene så raskt som mulig etter et avbrudd, og det er gitt konkrete grenseverdier for enkelte spenningskvalitetsparametre i kraftsystemet. Forskriften definerer også ansvarsforholdet mellom nettselskap og nettkunder ved avbrudd og i forbindelse med spenningskvalitet, i tillegg til informasjonsplikten til de ulike aktørene. Hovedregelen er at den, eller de, som er årsak til redusert leveringskvalitet skal utbedre forholdene. Nettselskapene har også ansvar for å overvåke kvaliteten innenfor eget forsyningsområde. Det blir også stilt krav til hvordan nettselskapene skal håndtere henvendelser om leveringskvalitet fra kunder.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er hjemlet i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, som er gitt med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.

Forskriftsendringer

Når innholdet i leveringskvalitetsforskriften skal endres skriver NVE et høringsdokument hvor de foreslåtte endringene med begrunnelse legges frem. Informasjon om høringen sendes ut til relevante parter, blant andre ulike departementer, nettselskap, kraftselskap, interesseorganisasjoner (blant andre Energi Norge, Defo, Forbrukerrådet) og programvareleverandører. Høringsdokumentet publiseres på www.nve.no og høringsinstansene har normalt en frist på tre måneder for å sende inn kommentar. Når høringsrunden er over vurderer NVE innspillene og publiserer de endelige forskriftsendringene med begrunnelse og kommentar til innspillene fra høringen.

I desember 2012 ble det vedtatt endringer i leveringskvalitetsforskriften og endringene trådde i kraft 1. januar 2014. Oppsummering av høringsrunden og de vedtatte endringene i forskriften er i dokumentet 2012: Oppsummering av høring og endelig forskriftstekst i oversikten til høyre.