Revidering av NVEs listeførte kulturminner - NVE

NVE startet i 2020 opp et prosjekt for å revidere vårt utvalg av listeførte kulturminner. Målet er å forbedre samarbeidet med kulturmiljøforvaltningen og oppfølgingen av anleggene i vår saksbehandling.

Storlivatn dam fra 1930 var inntaksdammen til fredete Sauda III. Foto: NVE

NVE har ansvar for å følge opp det nasjonale sektoransvaret for vassdrags- og energirelaterte kulturminner og kulturmiljøer. Som et ledd i oppfølgingen er det gjort et utvalg av 230 prioriterte, eller listeførte, kulturminner med høy verdi. Status på de utvalgte dammene skiller seg ut ved at ikke alle er vurdert til å ha nasjonal verdi. Som myndighetsutøver er NVE avhengig av et nært samarbeid med nasjonal og regional kulturmiljøforvaltning i vår oppfølging av disse kulturminnene.

NVEs listeførte kulturminner er resultat av kartleggingsarbeid utført i perioden 2003-2013. Kulturminnene er presentert i fire temaplaner; Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Kraftoverføringens kulturminne, Kulturminner i vassdrag/Vassdragstekniske anlegg og Dammer som kulturminner.

Det er vanlig praksis å revidere, eller rullere, kulturminneplaner med jevne mellomrom. Oppdatert og omforent grunnlag for forvaltningen skaper forutsigbarhet i saksbehandlingen, slik at en kan unngå unødvendige forsinkelser og omkostninger. En revidering av NVEs utvalg vil også gi en bedre behandling av konsesjonssaker og plansaker.

Planen er å gjennomføre revideringen i flere faser. Rogaland og Vestland fylker utgjør første fase i revideringen, med oppstart i 2020. Samarbeidspartnere er Rogaland og Vestland fylker samt Riksantikvaren. Prosjektet er en mulighet til å se nærmere på sammenstilling av virkemidler på tvers av nivåer og sektorer for ivaretakelse av aktuelle kulturminner og kulturmiljøer.

Mål for prosjektets første fase:

  • Oppdatert kunnskapsgrunnlag om vassdrags- og energirelaterte kulturminner og kulturmiljøer i Rogaland og Vestland.
  • Oppdatert utvalg av listeførte kulturminner i denne regionen med nasjonal verdi.
  • Oppdatert informasjon om utvalget på NVEs nettsider og i Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden, samt publikumsversjonen Kulturminnesøk.
  • Utvalget er forankret i nasjonal og regional kulturmiljøforvaltning, med klare føringer for ansvar og oppfølging.
  • Eierne av anleggene er godt informert om status og føringer for anleggene sine, og kan ta dette inn i planlegging av tiltak.
  • Arbeidet utgjør et grunnlag for revidering av de listeførte kulturminnene i de øvrige fylkene.