Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.02.2016 , sist oppdatert 19.10.2021

1986: Stor omorganisering av NVE

Statkraftverkene ble skilt ut som frittstående forvaltningsbedrift. Det førte til at antall ansatte i NVE gikk ned fra 4000 til 380. Navneskifte til Norges vassdrags- og energiverk.

Spørsmål om utskillelse av Statskraftverkene fra NVE var tatt opp så vel i 1969 som i 1975, begge ganger i forbindelse med en energimelding. Dette skjedde også nå, selv om mye talte for at det var fordeler med et samlet NVE utover i 1980-årene. Men en Miljøvern- departementet og Finansdepartementet gjorde imidlertid felles sak på grunnlag av argumentet om ”bukken og havresekken”. Statskraftverkene selv hadde også behov for større grad av selvstendighet enn det direktoratsformen ga. På grunnlag av det nedsatte utvalgets konklusjoner og tilhørende høringsrunde, konkluderte daværende fagstatsråd at utskillelsen av Statskraftverkene ”først og fremst vurderes ut fra den virkning det vil ha for en effektiv og rasjonell drift av Statskraftverkene, og en effektiv samordning av hele virksomheten under NVE.”

Statskraftverkene – nå Statkraft – ble en frittstående forvaltningsbedrift med eget styre, underlagt Olje- og energidepartementet (OED). Statkraft skulle ta seg av planlegging, bygging og drift av statens kraftverk og kraftoverføringsanlegg. NVEs arbeid med kraftverk ble begrenset til funksjonen som konsesjons- og tilsynsmyndighet.

Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet fortsatte som egne direktorater under felles-etaten NVE, som også hadde en administrasjonsavdeling. I prosessen skiftet NVE navn fra Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen til Norges vassdrags- og energiverk. Også det nye NVE var underlagt Olje- og energidepartementet. Omorganisering førte til at antall ansatte gikk ned fra rundt 4000 til 380. Det stortingsvalgte Hovedstyret ble erstattet med et regjeringsoppnevnt råd. Mens Hovedstyret hadde beslutningsmyndighet, var rådet kun rådgivende. Det ble for øvrig avviklet i 1995. NVE ble ledet av generaldirektøren som før.

Sekretariatet for Kraftforsyningens sivilforsvarsnemd ble overført til NVE samt at et beredskapsråd for kraftforsyningen ble knyttet til NVE. Dette rådet ble oppnevnt av OED.