Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.11.2020 , sist oppdatert 29.06.2021

Hvorfor blir ikke vindkraftverkene bygget nøyaktig slik det står i søknaden?

I de fleste vindkraftprosjekter kan plasseringen av vindturbinene og det interne veisystemet bli annerledes enn det som er vist på kartet som ligger ved konsesjonen. Det er flere grunner til dette. 

En konsesjon til et vindkraftverk kan sammenlignes med en rammetillatelse. Det vil si at konsesjonen gir tillatelse til å utnytte et visst område, og det er ikke tillatt å bygge noe utenfor dette området. 

Hvorfor kan ikke alt bare bestemmes i konsesjonen? 

For å vite akkurat hvor vindturbinene bør plasseres i planområdet slik at man får optimal produksjon, må det gjennomføres vindmålinger over tid. Dette er svært kostbart. Det er ikke hensiktsmessig å pålegge aktørene å bruke millioner av kroner på vindmålinger før de vet om prosjektet får konsesjon eller avslag. Derfor gjennomføres ofte vindmålinger etter at det er gitt konsesjon.

Turbinteknologien har utviklet seg svært raskt de siste årene, det har kommet større vindturbiner på markedet som gir høyere produksjon. Den vindturbinen som var aktuell da aktørene søkte om konsesjon, kan være utdatert når det nærmer seg utbygging. En ny type turbin kan medføre at turbinplasseringene må endres. Størrelse og antall turbiner er først klart når utbygger har sluttet kontrakt med leverandør.

Den aktuelle turbinleverandøren gjennomfører alltid en såkalt «micro-siting» av prosjektet, det vil si at de analyserer hvor vindturbinene bør plasseres innenfor planområdet for å få et best mulig prosjekt. Dette er i likhet med vindmålinger både omfattende og kostbart, og det er derfor ikke noe aktørene bruker penger på med mindre de har fått konsesjon.

MTA- og detaljplaner 

Siden det er flere faktorer som ikke er helt klare ved søknadstidspunktet, blir alltid konsesjonene for vindkraftverk gitt med vilkår om at utbyggeren skal lage en detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeid kan starte opp. 

Dersom utbyggingsløsningen i detaljplanen er endret i forhold til det som kom fram i konsesjonssøknaden, skal planen gjøre rede for hvordan disse endringene påvirker miljø og samfunn. Planen skal inneholde en teknisk beskrivelse av alle de komponentene og installasjonene som skal bygges, og oppgi plasseringen deres på et kart.

I en MTA skal utbyggeren beskrive alle de fysiske konsekvensene byggingen av anlegget kommer til å få for natur og miljø. De skal også beskrive hvordan de planlegger å transportere ansatte, utstyr og materialer i anleggsfasen, og hvor ting skal lagres, bygges, plasseres (arealbruken).  

Les mer om hvordan NVE følger opp utbygging av vindkraft på nettsidene våre.