Oversikt over NVEs skjemaer og rapporteringsordninger.

Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema

Damdatabasen SIV

Energimerking av boliger og bygninger

Fagansvarlig damsikkerhet (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Høringsuttalelse

Innrapportering av spenningskvalitet

Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS

Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen

Klage på nettselskap/klage på nettleie

Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi

Melding om elsertifikatplikt

Melding om idriftsettelse av vindturbiner

Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Nettleietariffer rapportering

Skjema søknad om konsesjon etter vannressursloven

Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen

Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft

Søknad om opprinnelsesgarantier

Søknad om tilskudd til flom og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag

Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt

Søknadsskjema for godkjenning av personell som skal prosjektere og/eller revurdere vassdragsanlegg i klasse 3, 2 eller 1

Teknisk anleggsregister for anlegg i regional- og sentralnett

Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring

Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg
(Les om om skjemaet her)

Vassdragsteknisk ansvarlig (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Økonomisk og teknisk rapportering for innehavere av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft – «eRapp2»

Oversikt over skjemsamlingnummer 1

Oversikt over lenkesamling nummer 2

Skjema 8

Om-lenke nummer 8

Omlegging av NVEs elektroniske skjemaer for privatpersoner

NVE er i prosess med å utvikle vår digitale kommunikasjon med innbygger og næringsliv. Et steg i denne prosessen er å kunne sende svar på søknader, innrapporteringer og andre henvendelser til privatpersoners digitale postkasse.

For å få til dette må vi være sikre på hvem vi kommuniserer med.  Vi legger derfor om våre webskjemaer for privatpersoner, slik at disse nå krever innlogging gjennom ID-porten.

Personopplysninger:

Gjennom innlogging via ID-porten vil du bli bedt om å oppgi fødselsnummer. Vi bruker dette til å hente øvrige personopplysninger fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette er navn, adresse, e-post, mobilnummer, valgt postboks og reservasjonsstatus.

Dette gjøres for at vi skal kunne svare elektronisk på din henvendelse, eller sende deg svaret som vanlig papirpost hvis du har reservert deg.

Personopplysninger vil ikke bli videresendt eller brukt i andre sammenhenger.

Digital postkasse:

Med digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende deg brev med vedtak, helseopplysninger eller andre brev med viktig eller sensitivt innhold. Du kan opprette digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

Her kan du velge digital postkasse:
https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Elektronisk varslingsadresse:

Mobilnummeret ditt og e-postadressen din er dine elektroniske varslingsadresser. Når vi sender deg et vedtak eller andre brev med viktig innhold, skal du varsles på det mobilnummeret eller den e-postadressen du har lagt inn i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Det er like viktig at riktige varslingsadresser er registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret, som at riktig bostedsadresse er registrert i Folkeregisteret.

Her kan du oppdatere din kontaktinformasjon:
https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon