Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 27.01.2023

Høring - forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter (avsluttet)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette forslag til endring i forskrift 23. februar 2011 nr. 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) og forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) på høring. Høringsfristen er 26. juni 2020.

Bakgrunn og nye typer krav

Bakgrunnen for forslaget er at EU-kommisjonen har vedtatt 5 nye og reviderte/endrede forordninger om energimerking og om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. Disse forordningene oppstiller nye krav på området, for eksempel ny energietikett (A-G), krav tilknyttet sirkulærøkonomi, merking av miljøgifter, informasjon om forekomst av kritiske råmaterialer, forbud mot omgåelse av regelverket, plikter for tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer og registrering av produkter i EUs produktdatabase for energimerkede produkter (EPREL).

Produktgrupper som er omfattet av høringen

  • Lyskilder og separat forkoplingsutstyr (revisjon),
  • Sveiseutstyr (ny forordning),
  • Elektriske motorer og turtallsregulatorer (ny for turtallsregulatorer, revisjon når det gjelder elektriske motorer),
  • Små, mellomstore og store krafttransformatorer (endring av gjeldende forordning)

Last ned høringsnotatet her, høringsbrev her og mottakerliste her.

En nærmere gjennomgang av endringsforslagene er å finne i høringsnotatet. Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes NVE innen 26. juni 2020.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om denne høringsnyheten bør videreformidles til eventuelle underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller andre som kan være berørt.

NVE foretrekker at høringsinnspill sendes elektronisk til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 201911080. 

Etter høringsfristens utløp, vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser og vedta en eventuell endringsforskrift.

Det tas sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft så raskt som mulig etter gjennomført høring og etter at EU-forordningene er gjort til en del av EØS-avtalen. Det er EØS-komiteen som eventuelt beslutter at forordningene skal tas inn i EØS-avtalen. Slik beslutning er foreløpig truffet for forordningen om elektriske motorer og turtallsregulatorer. De resterende fire forordningene er per dags dato ikke behandlet i EØS-komiteen. Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til:

  • Ingvill Sjøvold Nilsen, e-post isni@nve.no, tlf.: 22 95 91 28 
  • Kirsti Hind Fagerlund, e-post khf@nve.no, tlf.: 22 95 93 09