Forslag til endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften (avsluttet) - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskriver i dette dokumentet forslag til endringer i forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet og forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften).

Status: Høringsfrist 01. oktober 2017

Høringssvar sendes til: nve@nve.no

Svaret merkes med referansenummer 201700443.

Bestemmelsene som foreslås endret i leveringskvalitetsforskriften er beskrevet i kapittel 2 og antatte
økonomiske og administrative konsekvenser av endringene er beskrevet i kapittel 4.

I kontrollforskriften foreslår NVE en endring i § 9-1 første ledd for å opprettholde gjeldende hensikt
med bestemmelsen. Endringen skyldes foreslåtte endringer i definisjonene i
leveringskvalitetsforskriften § 1-4 nr. 45 og 46. Endringen er beskrevet i kapittel 3 og antatte
økonomiske og administrative konsekvenser av endringene er beskrevet i kapittel 4.

NVE ber om kommentarer til endringsforslagene, ikke til øvrige bestemmelser i
leveringskvalitetsforskriften, kontrollforskriften eller tilgrensende regelverk.

Lenke til høringsdokument: Forslag til endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften. (pdf)

Høringsfrist

NVE ber om at kommentarer til de foreslåtte endringene sendes NVE innen 1. oktober 2017.

Høringssvar sendes til: nve@nve.no

Svaret merkes med referansenummer 201700443.

NVE vil etter høringsfristens utløp vurdere de innkomne høringsuttalelsene. NVE tar sikte på at de
fleste endringene skal tre i kraft 1.1.2018.

NVE foreslår at endringene som foreslås i forbindelse med
endringer i kravspesifikasjon for FASIT-programvare trer i kraft 1.1.2019.