Forslag til endring i forskrift om energiutredninger, økte krav til koordinering mellom nettselskaper (avsluttet) - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomfører offentlig høring av forslag til endring i forskrift 7. desember 2012 nr. 1158 om energiutredninger (foe).

Status: Avsluttet

Høringsfrist: 01.04.2017

Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av dagens ordning med regionale
kraftsystemutredninger der vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivå
og mellom områdekonsesjoner i større grad tas inn i utredningsprosessen.

Forskriftsendringene trer i kraft 1.juli 2017.

Last ned NVE-rapport 59 – 2017 «Endring i forskrift om energiutredninger. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst»