Miljødesign og ny vannkraft - NVE

Tilsvar fra Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør, i DN 29.08.2019

I DN 26. august skriver seniorforsker ved Sintef, Atle Harby at man både kan få mye mer vannkraft og bedre miljø med en ny metode kalt miljødesign.  

 

Miljødesign oppsummerer mange års forskning på vannkraft i krysningspunktet mellom teknologi og miljø. Atle Harby og hans kollegaer gjør et stort og viktig arbeid på dette forskningsfeltet. NVE støtter arbeidet med miljødesign gjennom forskningsprogrammene CEDREN og det pågående  programmet HYDROCEN.

 

NVE har også tatt i bruk resultatene fra forskningen på miljødesign i vår praktiske konsesjonsbehandling. Harby viser til resultatene som er oppnådd i Sira-Kvina utbyggingen. Det er et godt eksempel. I NVEs innstilling til nye vilkår i Sira-Kvina, såkalt vilkårsrevisjon, har vi lagt betydelig vekt på de forslagene som er utarbeidet gjennom et miljødesignprosjekt der kraftselskap, kommuner og forskere har samarbeidet for å finne gode løsninger.   

 

Men Sira-Kvina er også et godt eksempel på at nye tekniske løsninger alene sjelden gir mye økt produksjonen. Med økt produksjon følger som regel miljøinngrep. I Sira-Kvina har man ved miljødesign oppnådd en økt produksjon i vassdraget samtidig som det gjennomføres tiltak som vil styrke fiskebestandene og redusere forurensningsproblemer fra tidligere gruvevirksomhet. Den økte produksjonen kommer imidlertid i hovedsak fra overføring av to vann i et tidligere urørt område øverst i vassdraget, samt bygging av et nytt kraftverk i  Rafossen. Begge disse tiltakene vil medføre nye miljøinngrep.