NVEs Museumsordning arbeider med å bevare, belyse og formidle historien som er knyttet til NVEs ansvarsområder: vassdragsforvaltning og energiforsyning.

Museumsordningen ble etablert i 2003 i en ny og utradisjonell form som et museum i nettverk.  Faste hovedsamarbeidspartnere er Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft‑ og Industristadmuseum i Tyssedal. Museumsordningen samarbeider også om relevante temaer på prosjektbasis med museer landet rundt.

Formålet er å ivareta Olje‑ og energidepartementets sektoransvar på kulturminnefeltet og sikre en faglig, organisatorisk og økonomisk plattform, slik at NVE kan utøve sin kulturforvalterrolle på en tilfredsstillende måte.

Museumsordningens oppgaver dekker spekteret fra kulturminnene langs vannstrengen til arkivalia, minnemateriale, fotografier og faghistorie. Et av hovedmålene hittil har vært å tilgjengeliggjøre omfattende stoff om kraftutbygging og om livet langs elvene på internett, slik at både skolene og menigmann lett skal kunne finne spennende og interessante artikler i tillegg til harde fakta.

Museumsnettverket

Museumsordningen er basert på samarbeid med aktuelle museer gjennom et nettverk. Aktørene har et særlig ansvar for å sette seg inn i, holde oversikt over, dokumentere og formidle temaer som har betydning for NVEs forvaltningsområder. I tillegg til våre to hovedsamarbeidsmuseer har vi prosjektsamarbeid med andre relevante museer.

Vi arbeider innenfor et landsdekkende perspektiv med å:

  • formidle med særlig vekt på barn og unge
  • utarbeide temaplaner relatert til vassdrags- og energisektorens kulturminner
  • tilgjengliggjøre NVEs historiske materiale

Kulturminner

NVEs Kulturstrøm

{{ post.created_time | date: 'dd.MM.yyyy' }}
{{post.name}}
{{post .message}}{{post .description}}

Kontaktinformasjon

NVEs Museumsordning er en del av Administrasjonsavdelingen ved seksjon for arkiv, bibliotek og museumsordning. 

Karin Margrethe Bugge, Avdelingsdirektør
tlf. 22 95 98 30/ 414 21 551
epost: kmb@nve.no

Siri Slettvåg, seksjonssjef
tlf. 22 95 93 40
epost: ssl@nve.no

Ansatte i Museumsordningen

Per Einar Faugli
tlf. 22 95 90 85 / 951 79 829
epost: pef@nve.no

Unn Yilmaz (vikar for Helena Nynäs)
tlf. 22 95 94 52
epost: unyi@nve.no

Helena Nynäs,  (for tiden 80 % permisjon)
tlf. 22 95 92 97
epost: hmn@nve.no

Christine Snekkenes
tlf. 22 95 91 18 / 408 63 698
epost: chsn@nve.no

Fotoarkivar og ansvarlig Digitalt Museum

Stig Storheil
tlf. 22 95 93 33 / 98 40 13 25
epost: stst@nve.no

 

Hovedsamarbeidsmuseer

Norsk Skogmuseum
www.skogmus.no

Ingvild Herberg
tlf. 62 40 90 12
epost: ingvild.herberg@annomuseum.no

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
www.nvim.no

Dag Endre Opedal
tlf. 53 65 00 57
epostdagendre@nvim.no

Samarbeid kanaler

Telemarkskanalen FKF www.telemarkskanalen.no

Steinar Arntzen
tlf. 35 91 73 63 / 91 39 35 72
epost: steinar.arntzen@t-fk.no