Forskning og Utvikling (FoU) - NVE

FoU i NVE støttar opp om kjerneoppgåvene og bidreg til eit betre forvaltingsgrunnlag og ein heva forvaltningsmessig kompetanse.

NVE driv eigen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre. NVE samarbeidar med ei rekke utdannings- og forskingsinstitusjonar, og deltek i internasjonalt FoU-samarbeid.

Prioriterte områder for støtte til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet 2020

NVE har mottatt 53 henvendelser fra ulike forskningsmiljøer om støtte til søknader til Forskningsrådets utlysning innenfor ENERGIX. NVE velger å gå i videre dialog om 13 av disse prosjektene.


Se alle prosjektene her.

Forskingsresultata til NVE vert publisert i ei rekke kanalar som nve.no, ulike vitskapelege tidsskrift, på konferansar og på forskning.no m.m.