FoU i NVE støttar opp om kjerneoppgåvene og bidreg til eit betre forvaltingsgrunnlag og ein heva forvaltningsmessig kompetanse. NVE driv eigen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre. NVE samarbeidar med ei rekke utdannings- og forskingsinstitusjonar, og deltek i internasjonalt FoU-samarbeid.

Finansieringsordninger for FoU - økonomisk regulering av nettselskap

Prioriteringer av nye energiforskningsprosjekter 2019

Prioriteringene for 2019 blir offentliggjort i februar/mars.

Forskingsresultata til NVE vert publisert i ei rekke kanalar som nve.no, ulike vitskapelege tidsskrift, på konferansar og på forskning.no m.m.