FoU i NVE støttar opp om kjerneoppgåvene og bidreg til eit betre forvaltingsgrunnlag og ein heva forvaltningsmessig kompetanse.

NVE driv eigen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre. NVE samarbeidar med ei rekke utdannings- og forskingsinstitusjonar, og deltek i internasjonalt FoU-samarbeid.

Nye energiforskingsprosjekt 2019

NVE har mottatt 40 henvendelser fra ulike forskningsmiljøer om støtte til søknader til Forskningsrådets utlysning innenfor ENERGIX.

NVE velger å gå i videre dialog om 19 av disse prosjektene.

 

Forskingsresultata til NVE vert publisert i ei rekke kanalar som nve.no, ulike vitskapelege tidsskrift, på konferansar og på forskning.no m.m.