Forskning og Utvikling (FoU) - NVE

FoU i NVE støttar opp om kjerneoppgåvene og bidreg til eit betre forvaltingsgrunnlag og ein heva forvaltningsmessig kompetanse.

NVE driv eigen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre. NVE samarbeidar med ei rekke utdannings- og forskingsinstitusjonar, og deltek i internasjonalt FoU-samarbeid.

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet

I forbindelse med Forskningsrådets utlysninger mottar NVE mange henvendelser fra eksterne FoU-miljøer om å støtte deres søknader til nye prosjekter. Frist for å be om slik støtte er satt til 30.april 2020.

Les mer og søk her.

Forskingsresultata til NVE vert publisert i ei rekke kanalar som nve.no, ulike vitskapelege tidsskrift, på konferansar og på forskning.no m.m.