Framleis nedgang i fyllingsggraden. Ved utgangen av veke 48 var fyllingsgraden i norske magasin 84,4 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 1,5 prosenteiningar mot 2,0 prosenteining veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2014 var 78,9 prosent og minimumsverdien 57,6 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 86,8 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 81,8 prosent. Vest-Noreg (område 2)hadde ein fyllingsgrad på 85,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin, veke 48 2015*
2015
Veke 48
Veke 47
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
 Median
prosent**
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 84,4 69397 82224 78,9 85,9 -1,5
Område 1 81,8 28274 34572  79,5 83,7 -1,9
Område 2 85,7 18771 21895  82,6 86,2 -0,5
Område 3 86,8 22352 25757  77,8 88,5 -1,7
 

*Tal ved utgangen av veka
**Referanseperioden for median er 1990-2014