Mindre vatten i magasina. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgraden i norske magasin 85,9 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 2,0 prosenteiningar mot ein auke på 0,2 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2014 var 80,8 prosent og minimumsverdien 61,0 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3)  med 88,5 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 83,7 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 86,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin, veke 47 2015*
2015
Veke 47
Veke 46
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
 Median
prosent**
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 85,9 70592 82224 80,8  87,9 -2,0
Område 1 83,7 28931 34572 81,9  85,7 -2,0
Område 2 86,2 18863 21895 82,0  88,2 -2,0
Område 3 88,5 22798 25757 80,3  90,8 -2,3

*Tal ved utgangen av veka
**Referanseperioden for median er 1990-2014