Fyllingsgraden litt under medianen. Ved utgangen av veke 36 var fyllingsgraden i norske magasin 84,2 prosent.

 Gjennom veka auka fyllingsgraden med 0,6 prosenteiningar mot 1,2 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 85,0 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 89,2 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 79,8 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 84,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 36, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.