Mindre auke i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 27 var fyllingsgraden i norske magasin 72,2 prosent.

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 1,6 prosenteiningar mot 4,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 71,0 prosent, og maksimum 91,3 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 74,7 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 70,2 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 70,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 27, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.