Kommunar kan få tilskott til å kartlegge kritiske punkt for overfløyming - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjev tilskott til kommunar for å kartlegge kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Viss ikkje din kommune har gjennomført ei slik kartlegging kan de søkje om tilskott i 2020. Maksimalt søknadsbeløp pr. kommune er 200 000 kr.

Kritiske punkt forverrar flaumsituasjoner

Intense nedbørsituasjonar fører ofte til vatn på avvegar, noko som ofte resulterar i store skadar. Kritiske punkt, som bruer og kulvertar forverrar ofte situasjonen. Det er viktig å kjenne til kvar dei kritiske punkta er lokalisert slik at ein kan gjere tiltak for å redusere skadane.

Kommunen kan søkje om tilskott til kartlegging

Viss ikkje din kommune har gjennomført ei slik kartlegging kan de søkje om tilskott i 2020. Maksimalt søknadsbeløp pr. kommune er 200 000 kr. Vi handsamar søknadane fortløpande.

Tilskottet skal gå til å:

  • Identifisere opne og lukka bekker og bratte vassdrag
  • Identifisere og dokumentere kritiske punkt, både tekniske inngrep og naturgitte forhold
  • Vurdere kva område langs bekker og bratte vassdrag som kan vere utsette for overfløyming
  • Identifisere skadereduserande tiltak


Søk om tilskott her

Les om tilskottsordninga og finn søknadskjema her:

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-og-bratte-vassdrag/

Definisjoner - kritiske punkt
Tekniske inngrep: bruer, kulvertar, stikkrenner, lukka bekker og andre inngrep som innsnevrar bekkeløpet/vassdraget slik at kapasiteten vert redusert.

Naturgitte forhold: innsnevring av bekke- /elveløp, erosjonsutsette punkt og strekningar, grunne parti pga. masseavlagring, bekkeløp som ligg høgare enn terrenget på sidene (t.d. bekkevifter) og vegetasjon i og nær bekke- /elveløpet. I tillegg til område med is-problem.