Tilrår standardvilkår for overføring av Veo til Tessevassdraget - NVE

NVE har handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for overføring av Veo til Tessevassdraget i Lom kommune i Oppland. NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføra standardvilkår etter vassdragsreguleringslova.

NVE meiner dei føreslåtte standardvilkåra gjer det mogleg å påleggje konsesjonæren avbøtande tiltak for relevante fagtema, som mellom anna planar for erosjonssikring og fiskeundersøkingar. I denne saka legg Glommens og Laagens brukseierforening sjølv opp til ytterligare frivillige avbøtande tiltak.

OED vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om NVE si innstilling.