Omløpsventiler bidrar ikke til målbar gassovermetning - NVE

Et prosjekt Uni research har gjennomført for NVE, viser at omløpsventiler ikke bidrar til målbar gassovermetning nedstrøms småkraftverk ved driftsutfall. Dette fordi omløpsventilen åpnes umiddelbart ved utfall.

NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms småkraftverk ved driftsutfall.

Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ved et styrt utfall. I tillegg skulle de logge gassmetningen nedstrøms utløpskanalen til kraftverkene i ett år.

Resultatene er presentert og diskutert i NVE-rapport 2015 – 109 «Gassmetning nedstrøms småkraftverk med installert omløpsventil».

Gassovermetning i vann kan oppstå når gass løses i vann under trykk og trykket deretter synker, samt ved raske temperaturforandringer i vannet. Fisk som utsettes for gassovermetning får gassblæresyke. Gassblæresyke kan sammenliknes med en brusflaske som åpnes og gassen i vannet begynner å boble i fiskens kropp. Fenomenet er svært skadelig. Gassmetninger over 110 prosent regnes som dødelig for fisk.

Formålet med undersøkelsen var å se om omløpsventilen slipper gassovermettet vann forbi turbinen ved utfall i kraftverket. NVE ba om en uavhengig undersøkelse ved et utvalg småkraftverk som har installert omløpsventil. Prosjektet ble underveis utvidet til også å se om det er episoder i løpet av året som er spesielt utfordrende når det gjelder gassovermetning.

Uni Research gjennomførte gasslogging nedstrøms tre småkraftverk ved tre planlagte utfallsepisoder. I tillegg ble det brukt et gassloggingsapparat i hver av elvene som logget gassverdiene nedstrøms kraftverket et helt år.

Omløpsventiler er uproblematiske å installere i småkraftverk når de bygges. De bidrar ikke til gassovermetning nedstrøms kraftverkene. Det er ikke nødvendig for produksjonsvannet å gå gjennom turbinen for å redusere gassovermetningen. Ved høy vannføring viste gassloggene at noe forhøyede gassovermetningsverdier i elveløpet er normalt.