Fagsamling Svolvær - Region Nord - NVE

Velkommen til fagsamling om flom, erosjon og skredfare -
hvordan forebygge og følge opp skader

Fagsamlingene setter fokus på flom- og skredhendelser som årlig fører til fare for liv og helse, samt skader på bebyggelse og infrastruktur. Klimaendringer med økt og mer intensiv nedbør, og flere flom- og skredhendelser, utfordrer dagens forvaltningssystem. 

Vi må samarbeide, finne gode og effektive løsninger og gjøre riktige valg! I kommunene er en brei forankring mellom jordbruk, skogbruk, plan, byggesak og VA viktig for å få til denne samhandlingen. 

NVE Region Nord invitere dere til to dager med kunnskapsoppbygging om flom, skred og naturfareforvaltning. Vi ønsker å se landbruksfaglige, planfaglige, byggesaksbehandlere, VA faglige, konsulenter og andre statlige aktører på samlingen.