Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Aktsomhetskart for snøskred

Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare.

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet det landsdekkende kartet på oppdrag fra NVE. Kartet ble utarbeidet i 2010 og dekker skredtypen snøskred. Kartet dekker ikke sørpeskred.

Det landsdekkende kartet viser områder der en må utvise aktsomhet for snøskred. Kartet viser potensielle løsne- og utløpsområder, men sier ikke noe om sannsynligheten for snøskred.

Kartet er utarbeidet ved bruk av en høydemodell der det ut fra gitte helninger på fjellsiden defineres løsneområder. For hvert løsneområde beregnes utløpsområdet automatisk med empirisk alta-beta metode. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeiding av kartet, og effekten av lokale faktorer som f. eks. skog, utførte sikringstiltak o.l. er derfor ikke vurdert. Metodikken er nærmere beskrevet i NGU-rapport 2016.032.

Landsdekkende høydemodell fra Statens kartverk med oppløsning på 25x25 meter er benyttet. Dette tilsvarer nøyaktighet tilsvarende målestokk 1:50 000. På grunn av oppløsningen i terrengmodellen, viser aktsomhetskartet ikke løsneområder med mindre høydeforskjell enn 20 meter. I enkelte tilfeller kan også mindre lokale skråninger med høydeforskjell på mellom 20 til 50 meter falle utenfor kartleggingen.

For deler av landet finnes det eldre snø- og steinskredkartet fra NGI, utarbeidet over flere tiår. Dette er i tillegg til modellering basert på enkle befaringer av skredfaglige personer i områder med bebyggelse, der lokale terrengforhold, skogdekke og andre lokale forhold er vurderte. For områder dekket av NGIs kart kan disse benyttes isteden for det landsdekkende kartet.

Snøskred og friluftsliv

For friluftsferdsel i skredutsatt terreng anbefales det å bruke bratthet- og utløpssonekart istedenfor aktsomhetskart for snøskred.

Nye aktsomhetskart for snøskred

Nye aktsomhetskart for snøskred er under utvikling.