Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.01.2018 , sist oppdatert 14.03.2023

Tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Kommuner kan søke NVE om økonomisk støtte til å kartlegge kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Oversikt over kritiske punkt kan bidra til at nødvendige tiltak blir iverksatt, og at risikoen for skader blir redusert.

Hvem kan søke om tilskudd?

Det er kommuner som kan søke om tilskudd. Kommunene velger om de selv vil utføre kartleggingen, eller om de vil engasjere en konsulent til jobben.

Hva er kritiske punkt?

Tekniske inngrep: bruer, kulverter, stikkrenner, lukka bekker og andre inngrep som innsnevrer bekkeløpet/vassdraget slik at kapasiteten reduseres.
Naturgitte forhold: innsnevring av bekke- /elveløp, erosjonsutsatte punkt og strekninger, grunne parti pga. masseavlagring, bekkeløp som ligger høyere enn terrenget på sidene (eks. bekkevifter) og vegetasjon i og nær bekke- /elveløpet. I tillegg til områder med is-problemer.

Hva kan det søkes tilskudd om?

Det kan søkes tilskudd til å:

  • Identifisere åpne og lukka bekker og bratte vassdrag
  • Identifisere og dokumentere kritiske punkt, både tekniske inngrep og naturgitte forhold
  • Vurdere hvilke områder langs bekker og bratte vassdrag som kan være utsatt for oversvømmelse
  • Identifisere skadereduserende tiltak

Kartleggingen skal omfatte alle punktene ovenfor, dersom det ikke finnes dokumentasjon på at deler av arbeidet er utført tidligere.

Prioriteringskriterier

Ved vurdering av søknader prioriteres kartlegging av områder med bebyggelse, etter en risikobasert tilnærming. NVE vil vektlegge søknader som ser nedbørfelt/kommunen under ett. Og der flere kommuner deler et nedbørfelt legges det vekt på at kommuner samarbeider, slik at hele nedbørfeltet blir kartlagt.  Videre blir det vektlagt at kartleggingen ses i sammenheng med kartlegging av fare knyttet til overvann og planlegging av trygge flomveier, der det er aktuelt. Tilskuddsordningen omfatter ikke faresonekartlegging av flom (flomsonekartlegging), hydraulisk modellering for å kartlegge flomveier, eller planlegging og gjennomføring av skadereduserende tiltak.

Tilskuddsbeløp

Maksimalt tilskuddsbeløp er 200.000 kr. For å få innvilget 200.000 kr må store deler/hele kommunen kartlegges. Tilskuddsordningen vektlegger nettopp at hele kommunen blir sett under ett, og at det gjøres en oversiktskartlegging og ikke en detaljkartlegging.  Dersom et fåtall bekker/mindre deler av kommunen skal kartlegges vil tilskuddsbeløpet bli redusert tilsvarende.

 

Søknad- og rapporteringsfrist

Det er ingen fast søknadsfrist for tilskuddsordningen. Søknadene blir behandlet fortløpende innenfor NVEs tilskuddsramme. Rapportering må skje innen 10. oktober to år etter at tilskuddet er gitt.

Kontakt og veiledning

Ole Fjellstad Holt

ofho@nve.no