Publisert 05.11.2015 , sist oppdatert 24.11.2023

Øvre Eiker kommune

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune.

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Det fins førebels ikkje faresoner for skred i bratt terreng for din kommune

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

Flomsonekart - Delprosjekt Drammenselva (2017). Erstatter tidligere flomsonekart, Delprosjekt Drammen fra 2005.

Flomberegning for Drammenselva (2001). Det ble gjort en ny vurdering av flomberegningen både i 2009 og 2013, i tillegg til en komplettering i 2011.

Flomsoneprosjekt Drammen - Rapport

Flomdybder for Øvre Eiker - 20-årsflom

10-årsflom for Hokksund

50-årsflom for Hokksund

200-årsflom for Hokksund

500-årsflom for Hokksund

Flomberegning for Drammenselva

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng