Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.06.2021 , sist oppdatert 18.08.2021

Søke om tilskot til planlegging og gjennomføring av tiltak

Støtte til sikringstiltak  kan gis i form av et økonomisk tilskudd der kommunen selv tar på seg oppgavene med utredning og planlegging, prosjektering og gjennomføring

Hvem kan søke om tilskudd?

Det er i utgangspunktet kommunene som kan søke om tilskudd til sikring og miljøtiltak. Dersom grunneiere eller andre ønsker tilskudd må søknad sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til tilskuddssøknaden før den oversendes NVE. 

Distriktsandel

NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene ved et tiltak. Kommunen er ansvarlig for å dekke de resterende 20 %, distriktsandelen. Dersom kommunen ønsker at grunneierne eller andre skal dekke distriktsandelen helt eller delvis, er det kommunen som må ordne dette i form av frivillige avtaler eller pålegg. Naturskadeloven § 24 gir kommunene hjemmel til å kreve utgifter til sikringstiltak refundert av de som eier eller fester eiendom innenfor det området sikringstiltaket beskytter.

Om tilskudd

For søknader om tilskudd gjelder Regelverk om tilskudd (Kap 1820. post 60 og Kap 1820. post 72). Alle søknader skal sendes via kommunen. Når NVEs bistand gis som tilskudd over post 60, er det kommunen som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet, herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og entreprenører og regnskapsføring. Når tilskuddet gis over post 72 vil det være privat søker som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet, herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og entreprenører og regnskapsføring. Tilskuddet gis som et tilsagn, og tilskuddet utbetales normalt når prosjektet er ferdig og regnskap foreligger. For større prosjekter kan deler av tilskuddet også utbetales underveis, på grunnlag av regnskap for medgåtte kostnader. En del av tilskuddet kan også utbetales når anlegget starter. Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt.

Kommunen/den private står som formell tiltakshaver, og derfor formell byggherre etter byggherreforskriften, og har ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven og andre lovverk, og for informasjon til og oppfølging av berørte parter. Kommunen må også ordne rettigheter til å anlegge sikringstiltak på de aktuelle eiendommer.

Søknadsfrist - tilskudd

Den 1. juli hvert år.

Ansvar for tilsyn med og vedlikehold av sikringstiltak

Kommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn med ferdige sikringstiltak, som NVE har gitt bistand til. 

Eier av et sikringstiltak har ansvar for vedlikehold av tiltaket. NVE kan gi støtte til vedlikeholdsarbeider etter de samme reglene som for støtte til nye tiltak.

Se forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet. 

Om søknaden

Søknaden må spesifisere hva det søkes om bistand til: planlegging og gjennomføring av sikringstiltak, vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak, eller om det gjelder utredning av fare i forbindelse med planlegging av et sikringstiltak. 

For at NVE skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse.

Hva må tilskuddssøknaden inneholde?

Før søknaden sendes inn må du ha følgende informasjon klar:

Søknader som gjelder tilskudd til nye sikringstiltak:

 • Type fare som sikringstiltaket skal gi beskyttelse mot, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvilke type tiltak som er aktuelt, og hvordan dette er tenkt gjennomført, inkludert tidsplan for gjennomføring
 • Hvem eller hva som skal sikres, herunder boliger, bygninger, anlegg, institusjoner etc
 • Planstatus for området, eventuelt om det er planlagt ny bebyggelse
 • Opplysninger om mulig påvirkning på naturmangfold og/eller kulturmiljøet
 • Tiltaket sett i lys av kommunens ROS-analyse
 • Eventuelle terrenginngrep som kan ha medvirket til flom/erosjons- eller skredfaren
 • Relevant saksbehandling som har vært gjennomført
 • For sikringstiltak mot skred: rapport/dokumentasjon fra fagkyndige som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • For sikring mot flom og erosjon: rapport/dokumentasjon fra fagkyndige som beskriver flomfaren (med årlig sannsynlighet) , vurdering av erosjonsfare og skadepotensiale, herunder informasjon om typer masser, anslått erosjonshastighet og spesielle forhold, f.eks. fare for at elva/bekken tar seg nytt løp.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Skisser eller kart som viser aktuell plassering av sikringstiltaket
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak 

 • Opplysninger om anlegget og dets tilstand, inkludert om NVE tidligere har vært involvert i forbindelse med bygging
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Begrunnelse for søknad om tilskudd
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til miljøtiltak 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Tilknytning til tiltaksplan etter vannforskriften
 • Beskrivelse av ønsket resultat, for eksempel positive virkninger på biotoper, fiskebestander eller vassdragstilknyttede kulturminner og kulturlandskap
 • Kart og bilder fra området
 • Rapporter eller uttalelser som utdyper søknaden
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til riving og flytting

 • Type fare, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvilke bygninger som skal rives, inkludert tidsplan for gjennomføring
 • Hvem er omfattet, herunder personer, boliger, bygninger, anlegg, etc.
 • Eventuelle terrenginngrep som kan ha medvirket til flom/erosjons- eller skredfaren
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000
 • Bilder fra området.
 • Faregrad i området for flom og/eller skred, inkludert rapport som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • Begrunnelse for at det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å sikre.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket.

Søknad om tilskudd til utredning/planlegging  

 • Opplysninger som gir grunn til å anta at det er stor flom- eller skredfare i området, f.eks. tidligere hendelser, gjennomført kartlegging og andre undersøkelser som har avdekket flom- eller skredfare, observasjoner av sprekker som utvikler seg, steinblokker som er i ferd med å gli ut, pågående erosjon i vassdrag eller lignende.
 • Antall boliger og andre bygninger og anlegg som antas å være utsatt for fare
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Terrenginngrep som kan ha medvirket til faren.
 • Eventuell planlagt ny bebyggelse i området.
 • Tidligere utredninger om fare dersom slike finnes.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til utvikling av regionale/kommunale forvaltningsplaner

 • Beskrivelse av forslag til plan
 • Utfyllende søknadstekst
 • Kartutsnitt av det aktuelle området
 • Vedlegg, rapporter, grunnlagsdokument og annet som er av relevans for søknaden.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til andre typer risikoreduserende tiltak 

 • Type fare, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvem eller hva som blir omfattet av ordningen, herunder boliger, bygninger, anlegg, institusjoner etc
 • For tiltak mot skred: Rapport/dokumentasjon fra fagkyndige som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • For tiltak mot flom og erosjon: Rapport/dokumentasjon fra fagkyndige med vurdering av flomfare, og/eller erosjonsfaren (med anslått årlig sannsynlighet), herunder informasjon om typer masser, anslått erosjonshastighet og spesielle forhold, f.eks. fare for at elva/bekken tar seg nytt løp.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.