Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.06.2021 , sist oppdatert 02.07.2021

Prioritering av søknader om tiltak

Her kan du lese om hvordan NVE prioriterer søknader om støtte til sikringstiltak og miljøtiltak

Prioritering av søknader om sikringstiltak

NVE prioriterer bistand og tilskudd etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket. Prosjekter som ikke kan prioriteres de nærmeste tre-fem årene innenfor bevilgningen på statsbudsjettet, blir avslått. NVE gir ikke bistand eller tilskudd til fareutredninger eller sikringstiltak som er nødvendige for å legge til rette for ny bebyggelse, eller til fareutredning og sikring mot skredfare knyttet til utfyllinger, skjæringer eller andre terrenginngrep. Det er kommunen og utbygger som har ansvaret for sikkerheten ved ny utbygging. Der sikring både vil sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for ny utbygging vil NVE kunne øke kravet til distriktsandel.

Prioritering av søknader om miljøtiltak

Ved tilskudd eller bistand til miljøtiltak prioriteres tiltak som er prioritert som del av arbeidet med Vanndirektivet, dvs. registrerte tiltak på www.vann-nett.no og i regionale tiltaksplaner. Formålet med dette er at NVEs tilskudd og bistandsordning skal være et virkemiddel for Norges arbeid med Vanndirektivet og bidra til å oppnå offentlig godkjente miljømål i vannforvaltningen. Videre prioriteres tiltak hvor målet er å ivareta viktige miljøverdier, og der NVE tidligere har vært bidragsyter til sikringstiltak. Eksempler på gjennomførte miljøtiltak kan leses i tidligere årsrapporter for tilskudd og bistandsprosjekt.