Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.11.2015 , sist oppdatert 30.09.2022

Forskrift om tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak i vassdrag (forskrift om naturfaretilskudd)

Når det søkes om tilskudd til sikringstiltak, kartlegging eller miljøtiltak er det viktig å sette seg godt inn forskrift om naturfaretilskudd.

Denne forskriften trådte i kraft den 2. juli 2022 og inkluderer muligheten for å søke om tilskudd til faresonekartlegging av skred i bratt terreng og detaljutredning av kartlagte kvikkleiresoner. Forskriften finner du her.

Vi ber om at søknader om tilskudd fortrinnsvis sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet på skjemaportalen.

Tidligere regelverk:

Fra den 1. januar 2018 ble Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag (kap. 1820, post 60) endret til å omfatte kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Mer om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt finner du her.

Det tidligere regelverket finner du her:

Gjeldende fra 01.01.2019
Kap. 1820 post 60

Gjeldende fra 15.01.2017
Kap. 1820 post 72