Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.06.2021 , sist oppdatert 01.09.2021

For hvilke tiltak kan det søke støtte om?

I hovedsak kan en søke om tilskudd og bistand til sikringstiltak og miljøtiltak

Hovedformålet er å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt for flom- og skredfare, samt å gjennomføre miljøtilpasning av tidligere utført tiltak som har forringet miljøkvalitetene i et vassdrag. 

  • NVE kan gi tilskudd og bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak og miljøtiltak i forbindelse med sikringstiltak.
  • NVE kan også gi bistand til vedlikeholdsarbeid med eksisterende sikringstiltak. 

Hva er sikringstiltak?

Sikringstiltak er fysiske tiltak som enten skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann, hindre erosjon eller redusere sannsynligheten for at skred utløses.

Dersom kostnadene ved sikring vil være urimelig høye i forhold til verdien av bebyggelse som sikres, kan det i særlige tilfeller gis tilskudd til riving og flytting av fareutsatt boligbebyggelse.

Hva er miljøtiltak i sikringstiltak?

Miljøtiltak er fysiske tiltak med mål om å forbedre miljøforholdene tilknyttet et eksisterende sikringsanlegg. Eksempler på miljøtilpasning kan være å flytte eksisterende sikringsanlegg tilbake vekk fra elven (tilbaketrukket løsning), eller å fjerne sikringsanlegget helt. Andre eksempler kan være å omgjøre terskler til mer naturlike terskler/korte stryk, tilføre naturlig substrat på elvebunnen eller å åpne gamle flomløp.

Kartlegging av kritiske punkt i vassdrag

Kommuner kan også søke NVE om økonomisk støtte til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Les mer her.