Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Jettan er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark. Det er en del av Nordnesfjellet som har flere ustabile fjellparti. Dette strekker seg fra om lag 700 moh og nedover mot fjorden.

Jettan, Nordnesfjellet. Foto: Ørjan Bertelsen
Jettan, Nordnesfjellet. Foto: Ørjan Bertelsen

Det ustabile fjellpartiet på Jettan er beregnet til å være opp mot 6 mill m³ (scenario B). Jettan beveger seg inntil 4-5 cm i året. Fjellpartiet ligger ca. 3 km nord for Indre Nordnes.

Det er lokal permafrost i fjellet, og en ser prosesser knyttet til smelting og variasjoner i is-temperatur og lokale vannivå som hovedårsaken til årstidsvariasjonene. Skred fra dette fjellpartiet vil utløse flodbølger mot fire kommuner. Av disse er Lyngseidet i Lyngen kommune mest utsatt.

Et fjellskred fra Jettan vil nå fjorden og danne flodbølger som kan ramme bosetninger, industri og infrastruktur. NGU klassifiserer Jettan til høy risiko, med store konsekvenser og høy fare (årlig sannsynlighet på 1/100-1/1000).

Lyngenområdet er kjent med fjellskred. I 1810 gikk det et skred fra Pollfjellet 16 km sørvest for Nordnesfjellet, på vestsida av Storfjorden. Påfølgende flodbølger tok livet av 14 mennesker.

På Jettan blir det brukt GPS, laser, strekkstag, radar fra bakken (GB-InSAR), radar fra satellitt (SB-InSAR), borehullsinstrument (DMS), elektroniske vater (tiltmeter), meteorologisk stasjon og web-kamera til overvåking.

Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Foto: Ørjan Bertelsen
Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE
Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Om Jettan i Troms og Finnmark

JETTAN: Et skred fra fjellpartiet er estimert til å ha et volum på 6 millioner m³. Skredet vil kunne nå fjorden og skape en flodbølge som kan påvirke hele fjordsystemet.

Faresoner Jettan. Kart: NVE
Faresoner Jettan. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU