Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.02.2020 , sist oppdatert 08.07.2021

Fjellskred

Fjellskred er nedfall av store fjellmasser, fra 100 000 til flere millioner kubikkmeter.

Fjellskredene er sjeldne, men de har forårsaket mange av de største skredulykkene i Norge. I forrige århundre tok de tre skredene Loen 1905 og 1936, og Tafjorden 1934 til sammen 175 menneskeliv i Norge. De største ulykkene har hendt når skredene har gått i innsjø eller fjord og laget flodbølger med rekkevidder på flere ti-talls høydemeter innover land. Den største risikoen knyttet til framtidige skred er også knyttet til fjellskred som går i innsjø eller fjord.

Erfaringer fra Norge og andre land viser at fjellskredene varsler seg selv ved langvarige, sakte bevegelser i fjellmassen. Bevegelsene er typisk noen få mm til rundt ti cm pr år over flere ti-år eller århundrer. Uker til måneder forut for skredet øker bevegelsene betydelig. Erfaringene gir grunnlag for å identifisere fjellpartier som kan utvikle fjellskred, og i neste omgang iverksette beredskap basert på overvåking, varsling og evakuering.