Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.10.2019 , sist oppdatert 07.10.2021

Fjellpartier under utredning

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) kartlegger og risikoklassifiserer ustabile fjellparti i Norge på oppdrag fra NVE. I noen tilfeller bidrar NVE i kartleggingen – det gjelder periodiske målinger med bakkebasert radar (GB-InSAR), som måler bevegelser i hele fjellsiden, eller ved satellittreflektorer, der bevegelser blir målt med satellittbasert radar (SB-InSAR). For objektene under kartlegging fins enda ikke scenario, faresoner eller sannsynlighetsvurdering, men dette publiseres etter hvert når klassifiseringen er ferdigstilt.

Vestland

Stampa 3, Aurland kommune

Stampa 3 er et mindre fjellparti over Fretheimtunnellen øst for Flåm. NVE har målt periodisk med bakkebasert InSAR, men har foreløpig avsluttet målingene på lokaliteten. Vi har målt bevegelser på 1,5-2 cm/år. NVE ønsker i tillegg å sette opp satellittreflektorer.

Trollanakkane, Luster kommune

Trollanakkane er et oppsprukket ustabilt fjellparti på nordsiden av Veitastrondvatnet. Fjellpartiet er vanskelig tilgjengelig, og det har derfor ikke vært mulig å få plassert ut bolter til GPS-målinger. NVE måler nå periodisk med bakkebasert InSAR for å kartlegge eventuelle bevegelser.

Åsvedkammen, Gloppen kommune

Åsvedkammen ligger på sørvestsiden av Gloppenfjorden, vest for Sandane. Målinger i fjellpartiet er relativ vanskelige grunnet tett skog i fjellsiden. NVE har montert fire satellittreflektorer i fjellpartiet.

Rossnos, Ullensvang kommune

Rossnos ligger på østsiden av Sandvinvatnet sør for Odda. NVE har målt med bakkebasert InSAR, men har ikke registrert signifikante bevegelser i fjellpartiet. NVEs målinger på Rossnos er nå avsluttet.

Tussefoten, Eidfjord kommune

Tussefoten ligger over Øvre Eidfjord og Eidfjordvatnet. NVE har målt med bakkebasert InSAR i 2018 og registrert bevegelser på 2-5 cm/år. Det ble montert satellitt-reflektorer på fjellpartiet i 2019.

Innlandet

Skutshorn, Vang kommune

Skutshorn ligger på nordsiden av Vangsmjøse. NGU har etablert GPS-punkter i 2018 som blir målt opp igjen i 2020. I 2019 har NVE målt med bakkebasert InSAR og montert satellittreflektorer i fjellpartiet.

Testmåling ved bakkebasert InSAR radar på Trollanakkane
Testmåling med bakkebasert InSAR på Trollanakkane. Foto: L. Kristensen/NVE