Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.06.2021 , sist oppdatert 09.07.2021

Fjellskredovervåking

Her finner du informasjon om hvordan NVE arbeider med fjellskredfare, samt informasjon om overvåkede fjellparti i Norge. 

Hvordan håndterer vi fjellskred i Norge?

NVE har det nasjonale ansvaret for å sikre mennesker og materielle verdier mot skred. Når det gjelder risikoen knyttet til fjellskred:

  • utfører NGU kartlegging og risikoklassifisering av ustabile fjellpartier på oppdrag for NVE
  • mens NVE driver overvåking av utvalgte fjellpartier med moderat og høy risiko

Risikoklassifisering og overvåking

Det er viktig å skille mellom målinger utført av NGU ved risikoklassifiseringen og overvåking utført av NVE. Målingene utført ved risikoklassifiseringen er tidsavgrensede og ikke et beredskapstiltak. Overvåkingen utført av NVE er permanent og inngår i en samlet beredskap sammen med kommuner, politi, fylkesmenn og flere sektormyndigheter.

Risikoklassifisering

Under risikoklassifiseringen benyttes tidsavgrensede målinger for å fremskaffe bevegelsesdata. Målemetoder som ofte er brukt er repeterte GPS- og/eller ekstensometer-målinger med lange intervaller på ett til flere år. Siden 2018 er også det nasjonale deformasjonskartet (ngu.insar.no) med satellitt basert radar brukt systematisk i klassifiseringen. I noen tilfeller brukes også periodiske målinger med bakkebasert radar (utført av NVE). Målingene avsluttes når risikoklassifiseringen er ferdig. Dersom fjellpartiet klassifiseres til høy eller moderat risiko, etableres henholdsvis permanent kontinuerlig eller periodisk overvåking.

Overvåking og varsling

Overvåkingen kan deles i to nivåer; kontinuerlig, sanntids overvåking av høyrisiko-objekter etter krav i plan og bygningslovens tekniske forskrift (TEK 17), og periodisk overvåking av mediumrisiko-objekter med måleintervaller på én uke eller kortere fra satellittbaserte radar-målinger mot reflektorer. For de periodisk overvåkede fjellpartiene har NVE planer og utstyr for hurtig etablering av kontinuerlig sanntids overvåking. Den periodiske overvåkingen tilfredsstiller ikke TEK17, men en implementering er til vurdering i ny TEK. Det er i dag 7 kontinuerlig- og 11 periodisk overvåkede objekter i Norge (se kartet til høyre). Hvordan en forholder seg til disse objektene i arealplaner kan en lese mer om på arealplansidene til NVE.


Hvilke fjellparti er overvåket i Norge?


 

Om ansvar

Du bruker informasjonen på eget ansvar. NVE tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil og mangler. NVEs vurdering av farenivå er basert på tilgjengelige måledata, observasjoner, meteorologiske data og gjelder for hvert høyrisikoobjekt. Du tilpasser egen risiko i utsatte områder ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Kontaktinformasjon

Lars Harald Blikra (leder, seksjon for skred i NVE)

Vakthavande geolog

Dagens varsel for fjellskred