Publisert 13.02.2020 , sist oppdatert 22.03.2022

Om fjellskred

Fjellskred er nedfall av store fjellmasser, fra 100 000 til flere millioner kubikkmeter.

Fjellskred er sjeldne, men har forårsaket mange av de største skredulykkene i Norge. I forrige århundre tok skredene i Loen i 1905 og 1936, og i Tafjorden i 1934, til sammen 175 menneskeliv i Norge. De største ulykkene har hendt når skredene har gått i en innsjø eller fjord og laget ti-talls meter høye flodbølger som har skylt innover land. Den største risikoen knyttet til framtidige skred er også knyttet til fjellskred som går i innsjø eller fjord.

Fjellskred kan varsles

Erfaringer fra Norge og andre land viser at fjellskredene varsler seg selv ved langvarige, sakte bevegelser i fjellmassen. Bevegelsene er typisk noen få millimeter til rundt ti cm pr år over flere ti-år eller århundrer. Uker til måneder i forkant av et skred øker bevegelsene betydelig. Erfaringene gir grunnlag for å identifisere fjellpartier som kan utvikle fjellskred, og i neste omgang iverksette beredskap basert på overvåking, varsling og evakuering.