Del 1: Kunnskapsgrunnlag

NVE skal utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av landbasert vindkraft. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er delt opp i ca. 20 tematiske underprosjekter, og det skal leveres rapporter om alle temaene. Vi har bestilt åtte rapporter fra Miljødirektoratet og én rapport fra Riksantikvaren. Resten av rapportene utarbeides av NVE i samarbeid med andre etater. Vi vil publisere rapportene i løpet av våren 2018, og de vil ligge under fanen som heter «kunnskapsgrunnlag» på nettsiden for Nasjonal ramme. NVEs rapporter vil ha status som utkast før vi leverer hele forslaget til den nasjonale rammen. Da vil vi også presentere en gjennomgang av alle temaer som en del av hovedrapporten. Du finner en oversikt over alle underprosjektene i figuren under.

 

Del 2: Identifisering av de mest egnede områdene for vindkraft

Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å identifisere de mest egnede vindkraftområdene. Det er en stor utfordring å skulle analysere alle aktuelle områder i Norge. For å gjøre dette mulig, har vi valgt å starte med å fjerne lite egnede områder fra analysen. Vi bruker her begrepet «eksklusjon», som vi igjen har delt opp i henholdsvis «harde» og «myke» eksklusjoner. Det er et viktig poeng at vi er avhengig av relevante digitale kartlag for å inkludere temaer i eksklusjonsrundene. Hvis det ikke finnes slike kartlag, vurderer vi temaet som en del av arealanalysene eller konsesjonsbehandlingen.

Steg 1: Harde eksklusjoner

Den harde eksklusjonsrunden er i prinsippet en konstatering av hvilke områder som er uaktuelle for vindkraft. Vi har brukt denne definisjonen:

Med «hard eksklusjon» menes eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraftutbygging på grunn av teknisk/økonomiske forhold, eller på grunn av at arealene er formelt vernet eller tilsvarende.

Resultat etter steg 1: Kart med harde eksklusjoner. Hovedfunksjonen til dette kartet vil være at det gir informasjon om hvor det er uaktuelt med vindkraftverk. Kartet vil i liten grad utgjøre et styringssignal, siden områdene «alltid» har vært uaktuelle.

Steg 2: Myke eksklusjoner

I den myke eksklusjonsrunden fjerner vi områder der det ikke er helt uaktuelt med vindkraftverk, men der viktige enkeltinteresser i mange tilfeller kan bli påvirket så mye at det ikke bør bygges vindkraftverk. Kombinasjoner av ulike interesser vil ikke bli vurdert. Definisjonen på myk eksklusjon er:

Med «myk eksklusjon» menes eksklusjon av arealer der virkninger for én enkeltinteresse i mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges vindkraftverk.

Resultat etter steg 2: Kart med myke og harde eksklusjoner. Vi vil samtidig presentere et såkalt produksjonskostnadskart, der det vil fremgå hvilke områder som basert på teknisk-økonomiske kriterier kan være bedre egnet enn andre områder. Disse kartene vil sammen være et grunnlag for den videre analysen.

Steg 3: Identifisering av analyseområder

For at analysen av områder skal bli mest mulig systematisk og transparent, legger vi opp til å først identifisere naturlige analyseområder. Vi vil basere disse områdene på arealene som ikke er fjernet i eksklusjonsrundene. Når vi identifiserer analyseområdene vil vi ikke vurdere virkninger knyttet til områdene.

Resultat etter steg 3: Et sett med foreløpige områder som kan analyseres.

Steg 4: Analyse av områdene fra steg 3

Dette er tiden for det store analysearbeidet. Vi vil gå gjennom områdene fra steg 3 på en systematisk måte, og bruke kunnskap fra blant annet temarapporter og relevante kart. Før analysen vil vi i samarbeid med Statnett også gjennomføre analyser av kraftsystemet, og dette vil bli en viktig del av grunnlaget for analysen av de aktuelle områdene. Målet med analysen er å rangere aktuelle områder med tanke på samlet egnethet. Den samlede egnetheten vil inkludere vektlegging av både teknisk-økonomiske forhold og virkninger for miljø og samfunn.

Resultat etter steg 4: Aktuelle områder rangert etter egnethet

Steg 5: Identifisering av de mest egnede områdene

Oppdraget NVE har fått er å identifisere de mest egnede vindkraftområdene. Det betyr at vi vil ende opp med de beste av områdene som er rangert i steg 4. Det er ennå ikke klart hvor mange og store områder som vil bli identifisert som «mest egnet».

Resultat etter steg 5: Presentasjon av de mest egnede vindkraftområdene

Sluttprodukt: Rapport med gjennomgang av alle aktuelle temaer og presentasjon av de mest egnede vindkraftområdene.

Tidsplan:

Mars 2018: Publisering av kart med harde eksklusjoner

Mars – juni 2018: Publisering av temarapporter (NVEs rapporter vil ha status som «utkast»)

31. mai 2018: Publisering av kart med myke eksklusjoner

30. juni 2018: Publisering av analyseområder

31. desember 2018: Publisering av sluttrapport

En bredere gjennomgang av metodene finnes i dokumentene i boksen til høyre. Noe av informasjonen i disse dokumentene kan være utdatert.