Del 1: Kunnskapsgrunnlag

NVE skal utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av landbasert vindkraft. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er delt opp i ca. 20 tematiske underprosjekter, og det skal leveres rapporter om alle temaene. Vi har bestilt åtte rapporter fra Miljødirektoratet og én rapport fra Riksantikvaren. Resten av rapportene utarbeides av NVE i samarbeid med andre etater. Vi vil publisere rapportene i løpet av våren 2018, og de vil ligge under fanen som heter «kunnskapsgrunnlag» på nettsiden for Nasjonal ramme. NVEs rapporter vil ha status som utkast før vi leverer hele forslaget til den nasjonale rammen. Da vil vi også presentere en gjennomgang av alle temaer som en del av hovedrapporten. Du finner en oversikt over alle underprosjektene i figuren under.

 

Del 2: Identifisering av de mest egnede områdene for vindkraft

Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å identifisere de mest egnede vindkraftområdene. Det er en stor utfordring å skulle analysere alle aktuelle områder i Norge. For å gjøre dette mulig, har vi valgt å starte med å fjerne lite egnede områder fra analysen. Vi bruker her begrepet «eksklusjon», som vi igjen har delt opp i henholdsvis «harde» og «myke» eksklusjoner. Det er et viktig poeng at vi er avhengig av relevante digitale kartlag for å inkludere temaer i eksklusjonsrundene. Hvis det ikke finnes slike kartlag, vurderer vi temaet som en del av arealanalysene eller konsesjonsbehandlingen.

Steg 1: Harde eksklusjoner

Den harde eksklusjonsrunden er i prinsippet en konstatering av hvilke områder som er uaktuelle for vindkraft. Vi har brukt denne definisjonen:

Med «hard eksklusjon» menes eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraftutbygging på grunn av teknisk/økonomiske forhold, eller på grunn av at arealene er formelt vernet eller tilsvarende.

Resultat etter steg 1: Kart med harde eksklusjoner. Hovedfunksjonen til dette kartet vil være at det gir informasjon om hvor det er uaktuelt med vindkraftverk. Kartet vil i liten grad utgjøre et styringssignal, siden områdene «alltid» har vært uaktuelle.

Steg 2: Myke eksklusjoner

I den myke eksklusjonsrunden fjerner vi områder der det ikke er helt uaktuelt med vindkraftverk, men der viktige enkeltinteresser i mange tilfeller kan bli påvirket så mye at det ikke bør bygges vindkraftverk. Kombinasjoner av ulike interesser vil ikke bli vurdert. Definisjonen på myk eksklusjon er:

Med «myk eksklusjon» menes eksklusjon av arealer der virkninger for én enkeltinteresse i mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges vindkraftverk.

Resultat etter steg 2: Kart med myke og harde eksklusjoner. Vi vil samtidig presentere et såkalt produksjonskostnadskart, der det vil fremgå hvilke områder som basert på teknisk-økonomiske kriterier kan være bedre egnet enn andre områder. Disse kartene vil sammen være et grunnlag for den videre analysen.

Steg 3: Identifisering av analyseområder

For at analysen av områder skal bli mest mulig systematisk og transparent, legger vi opp til å først identifisere naturlige analyseområder. Vi vil basere disse områdene på arealene som ikke er fjernet i eksklusjonsrundene. Når vi identifiserer analyseområdene vil vi ikke vurdere virkninger knyttet til områdene.

Resultat etter steg 3: Et sett med foreløpige områder som kan analyseres.

Steg 4: Analyse av områdene fra steg 3

Dette er tiden for det store analysearbeidet. Vi går gjennom områdene fra steg 3 på en systematisk måte, og bruker kunnskap fra blant annet temarapporter og relevante kart. Vi innhenter også innspill om viktige lokale og regionale interesser. Som en del av analysen utarbeider NVE en teknisk-økonomisk score for alle analyseområdene. Denne scoren bygger blant annet på kart over produksjonskostnad (LCOE) og nettanalyser som gjøres i samarbeid med Statnett. Dette vil bli veid opp mot kvalitative vurderinger av virkninger for miljø og samfunn. Et standardisert analyseskjema skal bidra til at analysene blir systematiske og etterprøvbare. Alt som vektlegges skal inn i analyseskjemaet. Når vi leverer forslaget til nasjonal ramme publiserer vi samtidig alle analyseskjemaene som faktaark, slik at alle kan se hva som er vektlagt.

Resultat etter steg 4: Utkast til faktaark for alle analyseområdene.

Steg 5: Identifisering av de mest egnede områdene

Oppdraget NVE har fått er å identifisere de mest egnede vindkraftområdene. Det betyr at vi vil forsøke å rangere områdene som analyseres i steg 4, og identifisere de beste områdene som «mest egnet». Det er ennå ikke klart hvor mange og store områder som vil bli identifisert som mest egnet, men NVE har tidligere foreslått 15-20 områder som et utgangspunkt. Områdegrensene kan bli endret fra grensene som er satt for analyseområdene i steg 3.

Resultat etter steg 5: Presentasjon av de mest egnede vindkraftområdene.

Sluttprodukt: Rapport med gjennomgang av alle aktuelle temaer og presentasjon av de mest egnede vindkraftområdene.

Tidsplan:

Mars 2018: Publisering av kart med harde eksklusjoner

Mars - oktober 2018: Publisering av temarapporter

31. mai 2018: Publisering av kart med myke eksklusjoner og LCOE-kart

8. juni 2018: Publisering av analyseområder

Juni - september 2018: Lokale/regionale innspill

1. mars 2019: Publisering av sluttrapport